Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
Примірна
26.07.2021

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

 (посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

 (число, місяць, рік)

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ВИКОНАВЦЯ РОБІТ

 

1. Загальні положення

 

1.1. Інструкція встановлює посадові обов'язки, права і відповідальність виконавця робіт ТОВ «_______».

1.2. Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років.

1.3. Для виконання покладених на нього обов’язків виконавець робіт повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що є визначальними для забезпечення діяльності будівництва;
 • організацію та технологію будівельного виробництва;
 • проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються;
 • будівельні норми та правила;
 • норми виробітку та розцінки;
 • технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт (днопоглиблювальних, капітальних виправних та колійних, з вишкобудування, з ремонту та налагоджування енергетичного устаткування);
 • форми та системи оплати праці працівників;
 • порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями;
 • порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів);
 • систему інженерної підготовки будівельного виробництва;
 • основи економіки, організації праці й управління будівництвом;
 • передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва;
 • основи трудового законодавства;
 • правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.


1.4. Виконавець робіт призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором за поданням начальника виробничого відділу в установленому Кодексом законів про працю порядку.

1.5. Виконавець робіт знаходиться в прямому підпорядкуванні начальника виробничого відділу.

 

2. Функціональні обов’язки

2.1. Завдання та обов’язки.

Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом.

Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт, введення об’єктів у дію у встановлені строки.

Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами.

Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання.

Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць.

Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію.

Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників.

Бере участь у показі приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено.

Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні у них виконаних робіт.

Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.

Організовує складське господарство й охорону матеріальних цінностей.

Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання.

Координує діяльність майстрів та дільничних служб.

Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць.

Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників. 

Створює безпечні умови праці; навчає робітників безпечним методам виконання робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів.

Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників.

Контролює додержання робітниками норм при перенесенні ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.

 

3. Права

 

Виконавець робіт має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

3.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, передбаченої даною посадовою інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов’язків, і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

3.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

3.7. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.

 

4. Відповідальність

 

Виконавець робіт несе відповідальність за:

4.1. Повне і своєчасне виконання покладених на нього обов’язків;

4.2. Виконання вимог законодавства України, внутрішніх нормативних документів, наказів, розпоряджень і доручень керівництва підприємства.

4.3. Правильність заповнення документів;

4.4. Дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.5. Збереження документів і обладнання, наданих працівнику для виконання покладених на нього функцій;

4.6 За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

4.7. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

4.8. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

 

5. Порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами

 

5.1. Виконавець робіт взаємодіє з усіма структурними підрозділами ТОВ «_______» з питань, що належать до його функціональних обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

5.2. Виконуючи поставлені завдання, сприяє налагодженню та розширенню тривалих відносин із замовниками.

 

 

 

Виконавець робіт _____________