Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
26.08.2021
Рекомендації щодо запровадження системи управління охороною праці на підприємстві
Волков Сергій Анатолійович,
експерт з питань енергетики

Система управління охороною праці (СУОП) — це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об’єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації.

Головна мета управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

Суб'єктом управління в СУОП на підприємстві в цілому є керівник (головний інженер), а в цехах, на виробничих дільницях і в службах — керівники відповідних структурних підрозділів і служб.

Розробка та впровадження СУОП здійснюється координаційною радою за участь вищого керівництва, представників служби охорони праці, профспілок або осіб, уповноважених найманими працівниками.

 

При створенні СУОП необхідно:

 • визначити закони та інші нормативно-правові акти, які містять вимоги щодо охорони праці та розповсюджуються на діяльність організації;
 • виявити небезпечні та шкідливі виробничі фактори і відповідні ризики, що можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності;
 • визначити політику керівництва у сфері охорони праці;
 • визначити завдання у сфері охорони праці та встановити пріоритети;
 • розробити організаційну схему і програму для реалізації політики та досягнення її завдань.

 

Алгоритм запровадження системи управління охороною праці (згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці»)

1. Прийняття керівництвом підприємства рішення про впровадження системи управління охороною праці;

2. Визначення структури управління охороною праці:

 • СУОП впроваджується як незалежна система;
 • СУОП впроваджується спільно з іншими системами;


3. Планування впровадження системи управління охороною праці;

4. Оцінка зіставлення запланованого стану з фактичним;

5. Проєктування системи управління охороною праці;

6. Реалізація запроєктованих заходів;

7. Систематичний внутрішній аудит впровадження елементів СУОП;

8. Кінцевий внутрішній аудит впровадження елементів СУОП;

9. Впровадження СУОП завершено.

уцк

Основні принципи функціонування СУОП:

 • пріоритет життя і здоров’я працівників підприємства над результатами виробничої діяльності;
 • єдиноначальність та повна відповідальність роботодавців за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 • відповідність заходів і засобів з охорони праці рівнів потенційної небезпеки виробничих об’єктів та фактичного стану умов праці на робочих місцях;
 • економічна зацікавленість роботодавців та працівників у поліпшенні умов і безпеки праці.

 

Завдання, що вирішуються на рівнях управління ОП:

 • навчання безпечним методам праці;
 • забезпечення безпеки устаткування та виробничих процесів;
 • забезпечення належного утримання будівель і споруд;
 • доведення санітарно-гігієнічних умов праці до вимог нормативних актів;
 • забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;
 • оптимізація режимів праці та відпочинку;
 • організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;
 • профвідбір за окремими спеціальностями.

 

Пропаганда питань охорони праці включає: створення куточків, кабінетів охорони праці; проведення днів охорони праці; демонстрування навчальних фільмів з охорони праці; проведення оглядів, семінарів та інше.

Для забезпечення безпеки працівників від дії технічного устаткування, засобів зв’язку та оргтехніки, електротехнічних і вентиляційних установок, систем тепло-, водо- і газопостачання, будівельної техніки, транспортних засобів, підйомних машин і механізмів, що застосовуються або вводяться в експлуатацію, здійснюють:

 • призначення осіб, відповідальних за утримання цього устаткування у безпечному стані;
 • попередній (вхідний) контроль устаткування на відповідність вимогам норм і правил з ОП, на наявність сертифікатів відповідності;
 • вивчення проектної і технічної документації та визначення заходів безпечної експлуатації устаткування у відповідних інструкціях;
 • установлення порядку введення в експлуатацію нового устаткування або такого, що пройшло ремонт після відпрацювання амортизаційного терміну;
 • своєчасне навчання персоналу, який обслуговує, використовує устаткування;
 • організацію своєчасного проведення ремонту і випробувань згідно з установленими нормами.

 

Примірна структура положення про СУОП:

1. Основні принципи політики у сфері охорони праці;

2. Планування та фінансування заходів з охорони праці;

3. Обов’язки та відповідальність;

4. Управління документацією;

5. Компетентність та підготовка;

6. Моніторинг виконання та оцінка результативності;

7. Організація інформаційної роботи;

8. Управління ресурсами;

9. Аналіз та попередження можливих загроз життю і здоров’ю працівників;

10. Попереджувальні та корегувальні заходи;

11. Мотиваційне регулювання;

12. Удосконалення СУОП.