Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
12.04.2023
Види медичних оглядів працівників
Федоренко Микола Дмитрович,
експерт з питань охорони праці

Серед видів медогляду виокремлюють попередній, періодичний і позачерговий, а також для певних категорій працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, — профілактичний.

Для водіїв транспортних засобів є передзмінний (передрейсовий) і післярейсовий, для авіаційного персоналу, окрім того, є медичний контроль у процесі польотів і в міжкомісійний (міжсертифікаційний) період.

Важливо

Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування й організувати проведення:

 • попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
 • щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Попередній медичний огляд 

Роботодавець повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підпис про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я. 

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (схема 1) за формою додатка 3 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністрества охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок № 246).

Попередній медичний огляд проводять під час прийняття на роботу для:

 • визначення стану здоров’я працівника та реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я і можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища й трудового процесу;
 • виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше під час роботи на попередніх виробництвах, запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).

Визначення терміна

Мета попереднього медичного огляду — встановлення фізичної і психофізіологічної придатності особи до роботи за конкретною професією, а також виявлення захворювань, які можуть дати загострення внаслідок роботи чи зробити особу непридатною до такої роботи, чи становити небезпеку для інших осіб, матеріальних об’єктів і навколишнього середовища.

Періодичні медичні огляди

Періодичні медичні огляди проводять для:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних і виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;
 • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих чинників і трудового процесу;
 • розроблення індивідуальних і групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, які належать за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровлювальних заходів. 

Коментар експерта

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) комісія з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я (далі — Комісія) оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою додатка 9 до Порядку № 246. 

У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше ніж 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровлювальні заходи в спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади.

Важливо

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою додатка 9 до Порядку № 246 складають у 6-ти примірниках. Термін його зберігання — 5 років.

Довідка

За результатами періодичних медичних оглядів, у разі потреби, роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровлювальних заходів (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»; ст. 169, 191 Кодексу законів про працю України).

Позачерговий медичний огляд

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення позачергових медичних оглядів (схема 2), витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Роботодавець забезпечує позачерговий медичний огляд працівників:

 • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
 • із власної ініціативи, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

 

Позачерговий медичний огляд проводять після перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми працівників аварійно-рятувальних служб із ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (зокрема газорятувальних і гірничорятувальних служб) (схема 3).

Причинами обов’язкового направлення на позачерговий медичний огляд також можуть бути:

 • виникнення необхідності диспансерного нагляду, отримання травм, що можуть викликати стійку втрату працездатності;
 • участь в аварійних чи надзвичайних пригодах;
 • спроба самогубства;
 • прояв неадекватної агресивності;
 • обґрунтовані підозри на виникнення протипоказань до виконуваної роботи.

 

Обов’язкові профілактичні медичні огляди

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ дані про результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, заносять до їхніх особистих медичних книжок та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних органах державної санітарно-епідеміологічної служби.

Коментар експерта

Наприклад, відповідно до п. 13 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, до цієї категорії належать працівники лікувально-профілактичних закладів для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати), а саме:

 • адміністрація; вихователі, помічники вихователів; медичний персонал (лікарі, середній і молодший медичний персонал);
 • технічний персонал, зокрема прибиральники приміщень тощо.

Відповідно до п. 13 таблиці Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280, періодичність обстеження лікарями-спеціалістами працівників адміністрації лікувально-профілактичних закладів для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати) становить 1 раз на рік.

 

Державні службовці

Відповідно до част. 2 п. 1 ст. 88 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII однією з підстав для припинення державної служби є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я та наявності медичного висновку, порядок надання якого визначають спільно спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби та центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Довідка

Медичний огляд проводять для встановлення фізичної та психофізіологічної придатності державного службовця до виконання його службових обов’язків.

Порядок організації проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців визначено в:

 

Медичний висновок видає медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я.

Довідка

Облік медичних висновків реєструють у Журналі реєстрації виданих медичних висновків. Медичний висновок надсилає лікувально-профілактичний заклад державному органу, в якому працює державний службовець, не пізніше ніж на 3-й день із дня його реєстрації.

Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

Водії транспортних засобів

Медичний огляд проводять для визначення здатності водіїв до безпечного керування транспортними засобами (ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII). 

Порядок організації медичних оглядів осіб, яких залучають до керування транспортними засобам, визначено в Положенні про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 (далі — Положення № 65). Інші працівники транспортних засобів проходять медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу. 

Довідка

У Положенні № 65 передбачено проведення 4-х видів медичного огляду водіїв: 

 • попереднього (для кандидатів у водії під час отримання прав); 
 • періодичного (для всіх водіїв) (таблиця 1);
 • щозмінного (для водіїв-професіоналів до і після рейсів); 
 • позачергового (для водіїв-професіоналів за наявності інформації про погіршення стану здоров’я). 

Таблиця 1

Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом

Категорії водіїв

Періодичність

Віком до 55-ти років (включно)

Один раз на 10 років

Віком від 56-ти до 75-ти років (включно)

Один раз на 3 роки

Віком від 76-ти років і більше

Один раз на рік

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів і вантажів

Один раз на рік

 

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів.

Інші працівники транспортних засобів проходять медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу. 

Коментар експерта

Передрейсовий і післярейсовий медичний огляд не стосуються водіїв, які використовують транспортний засіб в особистих потребах.

Довідка

Перелік медичних протипоказань (захворювань і вад), за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 жовтня 2022 року № 1817.

Для водіїв транспортних засобів категорії «A» передбачено 33 найменування; категорії «В» і трамваїв — 34; «C», «D», «E», тролейбусів, тракторів та інших самохідних машин — 35.

Морський, річковий і рибопромисловий флот України

Порядок організації медичних оглядів моряків та правила визначення придатності осіб за станом здоров’я для роботи на суднах визначено в Правилах визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.11.1996 № 347 (далі — Правила № 347)

Перелік основних професійних груп, що підлягають медичному огляду, зазначено в таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік основних професійних груп, що підлягають медичному огляду

Група

Роз’яснення

Періодичність медичних оглядів

Група І

Особи, професійна діяльність яких не пов’язана з безпекою мореплавання

 • Для осіб, віком від 21 до 40 років — 1 раз на 2 роки;
 • для осіб до 21 року та від 40 років — щороку

Група ІІ

Особи, які виконують рішення, пов’язані з питаннями безпеки мореплавання

Група ІІІ

Особи, які приймають рішення, пов’язані з безпекою мореплавання

Щорічно

 

За результатами медогляду видають Медичне свідоцтво моряка за формою додатка 2 до Правил № 347 або «Seafarer medical certificate».

 

Працівники залізничного транспорту й метрополітену

Процедуру проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів і підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту визначено в Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 № 240, у додатку 7 до якого наведено Перелік, який містить 115 медичних протипоказань до роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів і підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України.

 

Працівники, яких залучають до роботи з екранним пристроєм

Користувачі персональних електронно-обчислювальних машин із відеотерміналом повинні проходити медичний огляд 1 раз на рік (невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог) (п. 5.2.4 таблиці додатка 4 до Порядку № 246).

У разі зорово-напружених робіт, що пов’язані з неперервним стеженням за екраном відеотерміналів (дисплеїв) менше 4-х годин (за 8-годинну зміну), працівники повинні проходити медичний огляд 1 раз на рік (невропатолог, офтальмолог).

Довідка

Відповідно до п. 6.2 ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин» користувач електронно-обчислювальної машини з дисплейним терміналом повинен проходити медичний огляд із періодичністю раз на 2 роки комісією в складі терапевта, невропатолога й офтальмолога. ДСанПІН 3.3.2.007-98 поширено на умови й організацію праці під час роботи з візуальними дисплейними терміналами на підставі електронно-променевих трубок.

Коментар експерта

Основне питання полягає в тому, що розуміють у Порядку № 246 під «відеотерміналом». Якщо під поняттям «відеотермінал» розуміють візуальний дисплейний термінал на підставі електронно-променевих трубок, тоді медичний огляд не потрібний особам, які працюють за комп’ютером, що не використовує електронно-променеву трубку (має, зокрема, рідкокристалічний екран).

Наркологічний огляд. Психіатричний огляд 

Наркологічний огляд є однією зі складових медичних оглядів працівників. Психіатричний огляд є одним зі складників медичних оглядів працівників, який мають проводити в разі непроведення психофізіологічної експертизи.

29.06.2022 з набуттям чинності Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18.04.2022 № 651 (далі – Наказ № 651), втратили чинність Інструкція про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, яка була затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 № 12, та Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.1997 № 339.

Відповідно до Наказу № 651 наркологічний огляд включено до психіатричного. А Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, замінить Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду. Тобто, наркологічний огляд проводиться у межах психіатричного огляду на предмет вживання психоактивних речовин.

Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2022 № 577 містить для усіх форм психічних розладів, зокрема спричинених вживанням психоактивних речовин, є медичним психіатричним протипоказанням щодо виконання таких видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих, для 10 категорій працівників, а для тяжких психічних розладів, зокрема спричинених вживанням психоактивних речовин, є медичним психіатричним протипоказанням щодо виконання таких видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих, для  12 категорій працівників.

Важливо

За результатами проведення Огляду лікар-психіатр має оформити форму первинної облікової документації № 100-1/о «Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ____», який підлягає реєстрації у формі первинної облікової документації № 100-3/о «Журнал реєстрації виданих Довідок про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».