Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
Зразок заповнення
27.07.2022
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом _____________________________

(посада роботодавця)

 

____________________________________________

(найменування підприємства)

 

«_____» 20_____________р. №_________

 

Положення про організацію проведення аудиту охорони праці на підприємстві

1. Загальні положення

1.1 Положення про організацію проведення аудиту охорони праці на підприємстві (далі –  положення) визначає порядок проведення аудиту з охорони праці, складання програми з охорони праці, визначенням, хто проводить  аудит з охорони праці і з якою періодичністю.

1.2 Аудит охорони праці - це кваліфікована оцінка відповідності умов праці на підприємстві вимогам Закону України «Про охорону праці» та його підзаконних актів.

1.3 Оцінка відповідності умов праці на підприємстві проводиться для:

 • безпечності технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;
 • наявності, актуальності, фаховості та періодичності проведення на підприємстві перевірок (оглядів і опосвідчень) стану охорони праці;
 • практичних знань працівників з охорони праці та пожежної безпеки;
 • знань і навичок керівного персоналу щодо забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;
 • стану наявних засобів колективного і індивідуального захисту, що використовуються працівниками;
 • дотримання санітарно-побутових умов та інше.


1.4 Аудит роботи підприємства проводиться за напрямами: оцінка наявності і повноти документації, перевірка стану обладнання і виконуваних робіт, фаховість і компетентність управлінського та рядового персоналу.

1.5 Під час аудиту необхідно перевіряти виконання висновків попередніх аудитів й усунення виявлених недоліків.

1.6 Аудит стану охорони праці проводиться за вказівкою керівника.

 

2. Завдання і порядок проведення аудиту з охорони праці

2.1 Контроль за дотриманням правил і норм з охорони праці покладається на всіх керівників: бригадирів, начальників структурних підрозділів та керівників підприємства.

2.2 Система аудиту охорони праці на підприємстві забезпечується проведенням:

 • щоквартальних, піврічних нарад з охорони праці за участю усіх керівників структурних підрозділів під керівництвом керівника підприємства;
 • щомісячних перевірок стану охорони праці у структурних підрозділах підприємства комісією відповідно до затвердженого графіка (перевірку здійснює інженер з охорони праці та видає припис);
 • декадних, щоквартальних нарад з охорони праці, що проводяться керівниками структурних підрозділів за участю інженера з охорони праці;
 • щотижневих, щомісячних перевірок стану охорони праці на робочих місцях старшими майстрами (старшими виконробами, виконробами, начальниками змін);
 • щоденних перевірок стану охорони праці на робочих місцях майстрами (бригадирами) з усуненням виявлених порушень.


2.3 Керівник підприємства:

 •  проводить наради з охорони праці за участю керівників структурних підрозділів, заступників керівника підприємства та профспілкового комітету (за відсутності профспілки – уповноваженого найманими працівниками з питань охорони праці), на яких розглядає стан охорони праці, виконання профілактичних (запобіжних) заходів;
 •  затверджує протоколи нарад з питань охорони праці;
 •  щорічно видає наказ за результатами роботи підприємства з охорони праці та затверджує профілактичні упереджуючі заходи.


2.4 Головний інженер:

 •  керує проведенням комплексних обстежень, що проводяться комісіями підприємства;
 •  видає розпорядження за результатами перевірок;
 •  затверджує протоколи нарад з питань охорони праці, які ним проводяться.


2.5 Заступник керівника підприємства, заступник головного інженера:

 • проводить перевірку стану охорони праці у структурних підрозділах, які йому підпорядковані відповідно до затвердженого графіка;
 • за результатами перевірки видає розпорядження для усунення виявлених порушень;
 • затверджує протоколи нарад з питань охорони праці, які ним проводяться.


2.6 Керівник служби охорони праці:

 • під керівництвом головного інженера (заступника директора з охорони праці) організовує проведення оперативних нарад з керівниками та спеціалістами підприємства;
 • здійснює перевірку стану безпеки устаткування, технологічних процесів, будівель виробничих територій, наявність засобів колективного та індивідуального захисту, видає приписи щодо усунення виявлених порушень;
 • оцінює ефективність системи управління охороною праці;
 • визначає пріоритети та надає пропозиції щодо удосконалення діючої системи управління охороною праці;
 • оприлюднює інформацію щодо стану охорони праці на стенді охорони праці, на сайті підприємства.


2.7 Керівники структурних підрозділів:

 • проводять наради з охорони праці з оформленням протоколу та ведуть Журнал оперативного контролю начальника структурного підрозділу;
 • видають розпорядження за результатами наради;
 • проводять оцінку роботи з охорони праці фахівців структурних підрозділів та застосовують до них заходи матеріального та морального впливу;
 • публікують інформацію щодо стану охорони праці на стенді охорони праці, сайті.


2.8 Механіки (енергетики) структурних підрозділів розробляють заходи щодо забезпечення надійної роботи устатковання, підвищення його безпеки, забезпечують їх виконання.

2.9 Керівники дільниць (старший майстер, виконроб, керівник дільниці, майстер) перед початком роботи перевіряють стан безпеки всіх робочих місць та усувають виявлені порушення. Якщо порушення не можуть бути усунені власними силами або вимагають додаткового часу, роблять запис про характер виявлених порушень в Журналі з охорони праці майстра. При порушеннях вимог безпеки працівником вказують у Журналі його прізвище, ім’я та по батькові і вживають заходів з їх усунення. Підпис порушника в Журналі обов’язковий. До усунення порушень працівників до виконання робіт не допускають.

2.10 Бригадир перевіряє стан безпеки робочих місць перед початком роботи, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Якщо порушення не можуть бути усунені власними силами або вимагають для цього додаткового часу, записує суть виявленого порушення у Журнал з охорони праці майстра. До усунення порушень не допускає робітників до виконання робіт. Здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці у процесі роботи, із застосуванням засобів індивідуального захисту.

 

3. Етапи організації перевірки стану охорони праці

3.1 Необхідно перевірити, чи працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи пройшли інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, чи щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

3.2 Чи перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

3.3 Чи посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.

3.4 Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці чи відповідає типовому положенню, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

3.5 Чи не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони проходять повторне навчання і перевірку знань.

3.4 Перевірити наявність атестації робочих місць за умовами праці.

3.5 Перевірити наявність медичних оглядів окремих категорій працівників, які працюють в шкідливих умовах праці. У випадку відсутності таких медичних оглядів, повідомити керівнику та вжити всіх необхідних заходів для їх організації та проведення.

 

4. Висновки за результатами проведеного аудиту

4.1 Провести характеристику фактичного стану підприємства, включаючи напрямки діяльності, системи управління, служби охорони праці, стан обладнання та його документальне обгрунтування та забезпечення.

4.2 Підготувати висновок аудиту з охорони праці у разі виявлення невідповідностей стану охорони праці, характеристик об’єкта аудиту охорони праці вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів.

4.3 Підготувати Звіт про проведення аудиту з охорони праці на підприємстві з чіткими рекомендаціями, щодо заходів усунення виявлених невідповідностей.

4.4 Усунути виявлені недоліки шляхом оформлення дозвільної документації, виконання нормативно-правових документів та інших способів та прийомів за допомогою яких аудит з охорони праці на підприємстві спрямує підвищення стану охорони праці на підприємстві.

 

 

Розробив

Інженер з ОП                _____________   ______________

                                            (підпис)               (ПІБ)