Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
Зразок заповнення
27.11.2023

ВИСНОВОК АУДИТУ № 1
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

«_17_»_червня_2023_р.                                                                           

м. Київ

 

Підстава для проведення аудиту:

наказ директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ДРАЙВ»  № 1-А від 16.06.2023.

Ціль проведення аудиту:

визначення відповідності матеріально-технічної бази

підприємства вимогам законодавства з питань охорони праці для реєстрації в органах

Держпраці Декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам

законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної

небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

 

1. Роботи із застосуванням лазерів (п. 4 група Б Додатку 2),

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або найменування машин

2. Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), які,

застосуванням відкритого полум’я (п. 4 група Б Додатку 2),

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

3. Ковальсько-пресове устатковання марки АБВ 12345 (п. 2 група Б Переліку машин

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

 

 

Особа, яка проводила аудит:

Шевченко Сергій Петрович. Сертифікат фахівця від

11.11.2022 № СІ-00123

 

 

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

.«БІЗНЕС  ДРАЙВ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 02100, м. Київ, вул. Семеренка, буд. 13/9, офіс 6, 41414141,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Шевчук Ірина Василівна, +38 (067) 555-22-11,shevch@gmail.com;

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, адреса електронної пошти)

 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця      

не зазначене

(адреса)

 

та/або за постійним місцезнаходженням об’єкта

01010, місто Київ, вулиця Мазепи, будинок 8, корпус 12

(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється

Київська область за договорами, що зберігаються у роботодавця

                (регіон, область тощо) та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)

 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування»

                                                                                   договір не вимагається

(за наявності – найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі або «договір не

 

вимагається»)

 

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено аудит охорони праці

 

 1. Документація

Наказами роботодавця затверджені:

 • Положення про систему управління охороною праці.
 • Положення про службу охорони праці.
 • Положення про енергетичну службу.
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, якім встановлений порядок проведення навчання, перевірки знань, інструктажів з питань охорони праці.
 • Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу на робочому місці.
 • Перелік  посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться у навчальних закладах.
 • Перелік посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться на підприємстві.
 • Перелік  робіт з підвищеною небезпекою при виконанням яких працівники повинні проходити попереднє та щорічне спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 • Перелік професій працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою і повинні проходити спеціальне навчання з питань охорони праці.
 • Тематичний план і програму навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці та галузевих і міжгалузевих нормативних актів.
 • Тематичний план і програму для спеціального навчання робітників з охорони праці.
 • Перелік питань вступного інструктажу для працівників підприємства.
 • Перелік питань первинного інструктажу для працівників підприємства.
 • Перелік програм для стажування робітників підприємства на робочому місці.
 • Комісія підприємства з перевірки знань з питань охорони праці.
 • Посадові інструкції:
  • Директора;
  • Головного інженера;
  • Інженера з охорони праці;
  • Головного бухгалтера;
  • Головного механіка;
  • … .
 • Інструкції з питань охорони праці і пожежної безпеки:

 

№№ інструкцій

Найменування інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки

1

Інструкція з охорони праці вступного інструктажу

1-ПБ

Загальна інструкція для установ, організацій на прикладі загальнооб’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки

2

Інструкція з охорони праці з подання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві

3

Інструкція з охорони праці по проведенню інструктажу електротехнічному персоналу на 1 групу з електробезпеки

2-ПБ

Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах)

4

Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері і відеодисплейних терміналах

3-ПБ

Інструкція з утримання та застосування засобів пожежогасіння

5

Інструкція з охорони праці при роботі на копіювальних та розмножувальних машинах

6

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті

7

Інструкція з охорони праці при роботі з лазерами

8

Інструкція з охорони праці електрогазозварювальника

9

Інструкція з охорони праці при роботі на ковальсько-пресовому обладнанні

 

 

 

 

 

 

 

2. Накази роботодавця:

 • Про прийняття на роботу інженера з охорони праці.
 • Про призначення відповідальних осіб:
 • за належний стан охорони праці, пожежну безпеку та безпечне виконання робіт,
 • за організацію технічного обслуговування та безпечну експлуатацію;
 • за електрогосподарств;
 • … .

 

3. Журнали з питань охорони праці:

 • Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
 • Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
 • Реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
 • … .

 

4. Протоколи перевірки знань з питань охорони праці:

 • Членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства та особи відповідальної за електрогосподарство комісією з перевірки знань, створеною наказом територіального органу Держпраці.
 • Інших працівників комісією підприємства з перевірки знань з питань охорони праці.

 

5. Будівлі і споруди:

Приміщення використовується на підставі договору оренди.

Будівля, де знаходиться приміщення, цегляна двоповерхова, обладнана усіма інженерними комунікаціями, двома виїздами у відповідності з діючими будівельними нормами, щойно після реконструкції.

Будівля системами пожежної сигналізації і пожежогасіння. Приміщення укомплектовані вогнегасниками у відповідності з діючими нормами.

Електротехнічною лабораторією проведені усі передбачені нормами електротехнічні виміри.

Система вентиляції випробувана і складені паспорти на вентустановки.

 

6. Санітарно-побутові умови праці

Працівники забезпечені усіма санітарно-побутовими приміщеннями у відповідності з діючими санітарними нормами.

 

7. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності з діючими нормами

 

 

8. Проведення медоглядів працівників

Працівники проходять медогляди у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

9. Атестація робочих місць за умовами праці

Проведена атестація робочих місць в обсягах і в терміни передбачені чинним законодавством.

 

10. Документація з експлуатації обладнання підвищеної небезпеки:

 • Сертифікати відповідності.
 • Паспорти.
 • Інструкції з експлуатації.

 

11. Технологічна документація

Розроблені технологічні карти на усі види робіт

 

12. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці, якими забезпечено підприємство:

 

№ з/п

№/шифр документа

Назва документа

1. 

Постанова ВР України № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р.

Закон України «Про охорону праці»

2. 

НПАОП 0.00-6.03-93

«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»

3. 

НПАОП 0.00-4.12-05

 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

4. 

НПАОП 0.00-4.11-07

«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»

5. 

НПАОП 0.00-2.01-05

 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»

6. 

НПАОП 0.00-4.21-04

 «Типове положення про службу охорони праці»

7. 

НПАОП 0.00-4.15-98

 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

8. 

НПАОП 40.1-1.21-98

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

9.

НПАОП 0.00-7.11-12

«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями  охорони праці працівників»

10.

Наказ МОН України № 246 від 21.05.2007 р.

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»

11.

Постанова КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

12.

НПАОП 0.00-7.17-18

«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»

 

 

 

 

 

 

 

13. Невідповідності вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Невідповідності не виявлені.

 

14. Висновок:

Матеріально-технічна база ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ДРАЙВ» відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

1.роботи із застосуванням лазерів (п. 4 група Б Додатку 2),

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або найменування машин

2.зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), які,

застосуванням відкритого полум’я (п. 4 група Б Додатку 2),

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

3.ковальсько-пресове устатковання марки АБВ 12345 (п. 2 група Б Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

 

 Підприємством вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

 

 

«_17_» _червня_ 2023 р.

_____________

(підпис)

    С.П. Шевченко

.(ініціали та прізвище аудитора)