Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
Зразок заповнення
24.05.2024

(назва підприємства)

(код згідно з ЄДРПОУ)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ керівника підприємства

(назва підприємства )

від «___» ______________ 20__ року

№ ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

 З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ТЕРМООБРОБНИКІВ ЦЕХУ ВОЛОГО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ

 

 

 

 

 

 

20__ рік

місто ___________

 

ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВІДОМОМСТІ.

Спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

Навчання на підприємстві проводиться як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

 

Тематичний план

спеціального навчання з питань охорони праці для

термообробника

 

 з/п

Теми навчання

Кількість годин

Первинне

Періодичне

1.

Законодавство України про охорону праці. Загальні положення.

2

1

2.

Вимоги безпеки при перебуванні та пересуванні підприємством.

2

1

3.

Безпечні методи та прийоми виконання робіт.

10

5

3.1.

Інструкція з охорони праці для термообробника та за видами робіт.

3

1,5

3.2.

Основні організаційні та технічні заходи при виконанні робіт.

6

3

3.3.

Вимоги безпеки при розташуванні обладнання та пристосувань на робочих місцях.

1

0,5

3.4.

Організація та взаємодія з іншими працівниками підприємства, які задіяні у технологічному процесі

2

1

3.5.

Вимоги електробезпеки

1

0,5

3.6.

Закінчення робіт. Правила особистої гігієни.

1

0,5

4

Порядок дій та обов’язки в аварійних ситуаціях. Долікарська допомога постраждалим від нещасних випадків.

2

1

 

Всього:

30

15

 

Програма

спеціального навчання з питань охорони праці для термообробника

 

1.Законодавство України про охорону праці.

Загальні положення. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Кодекс законів про працю України. Розділ «Охорона праці» колективного договору, обов’язки та права працівника, пільги та компенсації за шкідливі та особливі умови праці. Вимоги Правил внутрішнього і трудового розпорядку. Особливості режиму праці і відпочинку. Перелік та місцезнаходження правил та інструкцій з охорони праці. Медичний огляд. Відповідальність за порушення вимог охорони праці. Умови та випадки обов’язкового відсторонення від роботи безпосереднім керівником та адміністрацією служби. Норми забезпечення спецодягом, спецвзуттям та засобами гігієни. Розташування чергових засобів захисту, порядок їх отримання та перевірки придатності.

 

2. Вимоги безпеки при перебуванні та пересуванні підприємством.

Небезпечні зони на території та приміщеннях. Умови безпечного пересування по території та приміщеннях підприємства. Характеристика небезпечних та шкідливих виробничих факторів, особливості їх дії на організм людини. Знаки безпеки розташовані на території (призначення). Транспортні засоби та місця вивантаження та переміщення вантажів. Вимоги безпеки при транспортуванні. Первинні засоби пожежогасіння, які розташовано на території.

 

3. Безпечні методи та прийоми виконання робіт.

Інструкція з охорони праці для термообробника та за видами робіт. Основні небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з роботою. Організаційні та технічні заходи при виконанні робіт. Перевірка справності обладнання та інструменту. Основні елементи обладнання, що можуть вийти з ладу. Небезпечні зони обладнання. Підготовка виробів (деталей, частин обладнання тощо). Вимоги до ручного інструменту та приладів, їх безпечне розташування під час виконання робіт. Засоби індивідуального захисту. Вимоги безпеки при переміщенні вантажів вручну. Взаємодія з іншими працівниками та структурними підрозділами. Вимоги безпеки при роботі з електроприладами та електричним устаткуванням. Вимоги до оформлення необхідної документації. Закінчення робіт. Прибирання робочого місця. Правила особистої гігієни.

 

4. Порядок дій та обов’язки в аварійних ситуаціях. Домедична допомога постраждалим від нещасних випадків.

Порядок дій та безпечне поводження при виявленні аварійної ситуації, шляхи евакуації.

Порядок дій у випадках задимлення, загоряння або пожежі. Первинні засоби пожежогасіння,  місця їх розташування. Порядок взаємодії працівників підприємства підчас ліквідації пожеж.

Порядок дій при виникненні нещасного випадку. Надання домедичної допомоги потерпілим.

 

 

Розробив:

Посада                                   підпис                                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

Погоджено:

Посада                                   підпис                                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Посада                                   підпис                                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Посада                                   підпис                                                         Ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Рекомендована література та нормативно-правові акти з охорони праці під час проведення навчання:

(зазначити назву та код)