Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
02.03.2023

(Назва підприємства)

                                                   

                                                    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

(назва підприємства)

від «___»___________2023 р.

№ ____

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТІ НА МАШИНАХ ТА УСТАТКУВАННІ

ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Скорочення, терміни і визначення.

Скорочення, терміни

Визначення

Безпечні умови праці

Стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних та шкідливих виробничих чинників усунуто або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих значень

Виконання трудових обов’язків

Трудова діяльність за встановленими нормами, правилами та інструкціями

Вимоги безпеки (праці)

Вимоги, встановлені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника

Виробнича санітарія

Система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників

Виробниче середовище

Сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших чинників, що діють на людину під час виконування нею трудових обов’язків

Гранично допустиме значення шкідливого (виробничого) чинника

Граничне значення величини шкідливого виробничого чинника, вплив якого на людину в разі щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності і захворювання в період трудової діяльності та у наступний період життя, а також не  справляє несприятливого впливу на здоров’я нащадків 

Державний нагляд за охороною праці

Діяльність уповноважених державних органів і посадових осіб, що спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання і працівниками вимог актів законодавства та інших нормативно-правових актів про охорону праці.

Електрообладнання

Пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільних пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.

Електроустановка

Комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Засіб індивідуального захисту (працівника)

Засіб захисту, що надягається на тіло працівника або його частину , або використовується працівником під час праці

Засіб колективного захисту (працівників)

Засіб захисту, конструктивно і (або) функціонально пов'язаний з виробничим обладнанням, виробничим процесом, виробничим приміщенням (будівлею) або виробничим майданчиком

Захисний пристрій

Пристрій (крім огорожі), який зменшує ризик самостійно або в комбінації з огорожею;

Здоров’я

Стан фізичного та психічного благополуччя людини, в тому числі відсутність хвороб і фізичних вад

Знак безпеки праці

Знак, призначений для попередження працівників про можливу небезпеку, заборону або пропис певних дій, а також для інформування про розміщення об’єктів, використання яких пов’язано із унеможливленням або зниженням наслідків дії небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників

Зона дихання

Простір у радіусі 50 см. Від обличчя працівника

Інструктаж

Доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки.

Котел

Пристрій, що має топку, призначений для отримання гарячої води або пари під тиском вище атмосферного, що використовується як теплоносій поза самим пристроєм;

Машина

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв’язані частини або компоненти не мають компонентів для їх встановлення на місці або для з’єднання з джерелом енергії та руху;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій; зазначені взаємозв’язані частини або компоненти мають чи не мають компонентів для їх встановлення на місці або для з’єднання з джерелом енергії та руху, готові до встановлення і спроможні до виконання визначених функцій тільки за умови необхідності їх монтування на транспортному засобі або в будівлі чи споруді;

- сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, принаймні один з яких є рухомим, що з’єднані та призначені для підіймання вантажів, єдиним джерелом живлення яких є безпосереднє прикладення зусилля людини;

 

Медичне протипоказання

Наявність в організмі працівника анатомо-фізіологічних відхилів або патологічних процесів, які перешкоджають виконанню певної роботи

Медичний огляд

Огляд працівників спеціальною комісією лікарів з обов’язковими  лабораторними, клінічними і функціональними дослідженнями з метою визначення можливості допущення до виконання конкретної роботи, (до професії) за станом здоров’я

Небезпека

Потенційне джерело травмування або заподіяння шкоди здоров’ю;

Небезпечний (виробничий) чинник

Виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров’я або до смерті

Небезпечна зона

Будь-яка зона усередині та/або ззовні машини, у якій особа наражається на ризик для здоров’я або небезпеку;

Нещасний випадок на виробництві

Раптове погіршення  стану здоров’я чи настання смерті працівника під час виконування ним трудових обов’язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) впливу небезпечного або шкідливого чинника 

Охорона праці

Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя та  здоров’я і працездатності людини в процесі праці

Працівник адміністративно-технічний

Керівник споживача, його заступники, начальники цехів, відділів, служб, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та інші посадові особи, на яких покладено адміністративні функції

Попередній медичний огляд

Медичний огляд, який проводиться під час влаштування на роботу для визначення початкового стану здоров’я претендента та його відповідності конкретно обраній професії

Працездатність

Здатність людини виконувати певну роботу, яка визначається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливостей, а також станом здоров’я і професійною підготовленістю

Професійна небезпека; шкідливість

Небезпека, яка може виникнути під час виконання роботи та призводить до травми, хвороби або смерті

Ризик

Комбінація імовірності і ступеня тяжкості травми або шкоди для здоров’я, яка може виникнути в небезпечній ситуації;

Робоче місце

Місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконування ним трудових обов’язків 

Травма

Порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок дії чинників зовнішнього середовища

Трудове каліцтво

Втрата здоров’я працівником внаслідок виробничої травми

Умови праці

Сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов’язків.

Устаткування

- змінне обладнання – обладнання, яке після введення в експлуатацію машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора) безпосередньо оператор для зміни її функцій або надання нової функції, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи інструментом;

- знімні механічні пристрої трансмісії – знімні компоненти для передачі потужності від самохідної машини або трактора до іншої машини шляхом приєднання їх до валів відбирання та приймання потужності. У разі введення в обіг разом з огорожею вони повинні розглядатися як один виріб;

- ланцюги, канати та текстильні стрічки – ланцюги, канати та текстильні стрічки, вироблені та призначені для підйомних робіт як частини підіймальних машин або піднімального приладдя;

- піднімальне приладдя – компоненти або обладнання, що не є частинами підіймальної машини, але дають змогу утримувати вантаж, розміщуються між машиною і вантажем чи на самому вантажі, або є невід’ємною частиною вантажу та самостійно вводяться в обіг, зокрема стропи та їх компоненти є піднімальним приладдям;

пристрій безпеки – компонент, який:

- призначений для виконання функції безпеки;

- незалежно від машини вводять в обіг;

- загрожує безпеці людей у разі збою та/або неналежного функціонування;

- не є необхідним для функціонування машини або якщо цей компонент може бути замінений звичайним компонентом для забезпечення функціонування машини.

Шкідлива речовина

Речовина, що контактуючи з організмом людини, може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я  як під час впливу речовини, так і в подальшій період життя теперішнього та наступного поколінь

Шкідливий (виробничий) чинник

Виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров’я нащадків

Шкода

Фізичне ушкодження і (або) збитки, заподіяні здоров’ю людей і (або) майну чи навколишньому середовищу

1.2 Дана інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки,  «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 та інших організаційно-розпорядчих документів з питань охорони праці.

1.3 Дана інструкція з охорони праці (далі – інструкція) містить основні вимоги безпеки праці та охорони праці для усіх працівників підприємства, робота яких пов’язана з використанням та виконанням робіт на механізмах, обладнанні, устаткуванні (далі по, тексту – працівник), а саме:

 • конвеєрні лінії;
 • норії;
 • газовикористовуюче обладнання;
 • електроустаткування (електроустановки);
 • посудини, що працюють під тиском (котли, балони та ін.);
 • машини, які мають у своєму конструктивному виконанні обертові механізми;
 • машини та механізми для підйому вантажів.

 

1.4 Кожен працівник повинен знати і виконувати вимоги цієї інструкції, а адміністрація повинна створити нормальні умови для роботи і забезпечити всім необхідним для безпечного її виконання.

1.5 За невиконання вимог інструкції та в залежності від наслідків, винний працівник може притягатися до дисциплінарної, адміністративної,  матеріальної чи кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

1.6 До самостійної роботи допускаються особи, які:

 • досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію за професією;
 • пройшли попередній медичний огляд у встановленому порядку і не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, вступний і первинний інструктаж на робочому місці, стажування і перевірку знань з питань охорони праці;
 • мають групу з електробезпеки відповідно до виконуваної роботи та обов’язків.

 

1.7 По даній інструкції працівник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім не рідше 1 раз на 3 місяці (повторний інструктаж) при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та не рідше 1 раз на 6 місяців при виконанні інших робіт. Результат та відмітка про проходження інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути особистий підпис інструктуючого та комірника.

1.8 Працівник повинен:

 • бути проінформованим роботодавцем під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства;
 • бути забезпеченим безкоштовно за встановленими нормами спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Нормами, а також мийними та знешкоджувальними засобами;
 • проходити в установленому порядку періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;
 • знати і дотримуватись вимог виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки, промислової безпеки;
 • виконувати тільки ту роботу, яка входить до його обов'язків або доручену безпосереднім керівником, після інструктажу з охорони праці;
 • володіти безпечними прийомами праці;
 • утримувати в справному стані і чистоті інструмент, пристрої, інвентар, а також спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ);
 • уважно слідкувати за сигналами і розпорядженнями безпосереднього керівника робіт (відповідальної особи) і виконувати їх;
 • виконувати вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків, написів і сигналів, які подаються черговим по електродепо, машиністами електропоїздів, водіями транспортних засобів і машиністами кранів;
 • проходити по території підприємства (цеху, дільниці тощо) за встановленими маршрутами, користуючись виключно пішохідними доріжками, тунелями, спеціальними переходами;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • вміти надати домедичну допомогу потерпілому;
 • знати і виконувати вимоги цієї інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • виконувати вимоги технологічних процесів, правил, інструкцій при виконанні робіт;
 • повідомляти про небезпечні і шкідливі виробничі фактори безпосередньому керівнику або адміністрації;
 • приступати до роботи після вжиття всіх заходів  безпеки;
 • працювати тільки на справному устаткуванні, пристосуваннях, справним інструментом;
 • у разі не прийняття безпосереднім керівником робіт організаційних/технічних заходів з охорони праці або електробезпеки, повідомляти про це адміністрацію або службу охорони праці;
 • надавати домедчну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
 • пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил безпеки праці та безпеку оточуючих працівників.

 

1.9 Працівник зобов’язаний:

 • виконувати тільки ту роботу, що доручена безпосереднім керівником і за умови, що безпечні методи її виконання йому добре відомі, у сумнівних випадках звертатися до безпосереднього керівника робіт за роз'ясненнями;
 • при зміні технологічних процесів, устаткування та інших факторів, що впливають на безпеку виконання робіт, необхідно одержати позаплановий інструктаж з охорони праці;
 • не виконувати вказівок, які суперечать вимогам охорони праці, промислової безпеки та цієї інструкції;
 • не доторкатися до частин устаткування, що перебуває під  напругою,  або які можуть виявитися під напругою;
 • не включати і не відключати (крім аварійних ситуацій) машини, верстати, механізми та інше устаткування, робота на якому не доручена безпосереднім керівником;
 • не проходити в місцях не призначених для проходу, поблизу машин і механізмів, що рухаються, обертаються, гарячих, та тих, що перебувають під напругою, не заходити за огородження технологічного устаткування;
 • при нещасному випадку повідомити безпосереднього керівника або адміністрацію, при необхідності надати першу долікарську допомогу постраждалому.

 

1.10 Особистий одяг і спецодяг необхідно зберігати окремо в шафах гардеробної, які необхідно утримувати в чистоті і порядку.

Працівник повинен слідкувати за справністю спецодягу, своєчасно здаючи його для прання і ремонту.

1.11 Працівнику слід пам’ятати, що надання посадовими особами вказівок чи розпоряджень, які вимушують порушувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, цієї інструкції, самовільне поновлення робіт, заборонених органами Держпраці або службою охорони праці, а також не прийняття заходів з припинення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці підлеглими працівниками, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, матеріальну чи кримінальну відповідальність, згідно з чинним законодавством України в залежності від наслідків.

1.12 Для утримання шкіри в нормальному стані працівнику після роботи рекомендується використовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).

Забороняється застосування гасу або інших токсичних нафтопродуктів для очищення шкіри і спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

1.13 Приймати їжу слід тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах, які мають відповідне обладнання.

Перед вживанням їжі необхідно ретельно вимити руки водою з милом. Вживати їжу на робочому місці заборонено.

1.14 Працівнику забороняється:

 • знаходитись під піднятим вантажем;
 • наступати на електричні проводи і кабелі;
 • торкатися до обірваних проводів і інших струмоведучих частин обладнання;
 • перебігати колії або дорогу перед транспортом, що рухається;
 • працювати на несправному устаткуванні при  відсутності чи несправному огородженні, несправним інструментом;
 • мити руки в мастилі, гасі, бензині і різних розчинниках;
 • знімати огородження і захисні кожухи зі струмовідних частин устаткування;
 • палити на робочому місці, користуватися нагрівальними приладами;
 • зберігати продукти харчування і вживати їжу на робочому місці;
 • користуватися будь-яким інструментом поза технологічними процесами;
 • виконувати  роботу без спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, без запобіжних пристосувань, передбачених діючими Нормами.

 

1.15 Виходячи на колію або дорогу з приміщень або будівель у місцях, де погіршена видимість колії або дороги, необхідно попередньо впевнитись у відсутності електро- або автотранспорту, який може рухатися.

1.16 Під час виявлення порушень вимог цієї інструкції, несправностей обладнання, інструменту, захисних пристроїв, засобів індивідуального захисту і пожежогасіння, також погіршення самопочуття працівник повинен без зволікання повідомляти про це безпосереднього керівника робіт чи адміністрацію.

1.17 За порушення вимог цієї інструкції працівник притягується до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної  відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.18 Вимоги безпеки у разі місцевого відрядження.

1.18.1. Працівник перебуваючи у місцевому відрядженні повинен бути уважний, не відволікатися на розмови та сторонні справи.

1.18.2. Під час руху вулицями міста або іншого населеного пункту:

 • слід бути уважним;
 • йти слід тільки по тротуару, який справний, на якому відсутні вибоїни, ями, сторонні предмети, сміття, ожеледь;
 • обходити на безпечній відстані та не наближатися до місця проведення газозварювальних робіт;
 • обходити та не наступати на кришки люків.

 

1.18.3. Під час руху вулицями міста або іншого населеного пункту взимку працівник повинен користуватися взуттям,  яке не слизьке. Ожеледь слід обходити.

1.18.4. При русі біля багатоповерхових будинків працівник повинен впевнитись, що на дахах будинків не проводяться роботи, відсутні бурульки та з дахів, фасадів, стін нічого не падає.

1.18.5. Працівник повинен дотримуватись правил дорожнього руху, а саме: переходити дорогу, колії електротранспорту тільки у встановлених місцях, впевнившись у відсутності транспортних засобів, включно на дозволяючий сигнал світлофору.

1.18.6. При проході по території підприємства, на якому виконуються роботи та прилеглими територіями, необхідно користуватися розробленими і затвердженими маршрутами проходу, використовуючи при цьому пішохідні доріжки, перехідні містки через колії, що повинні бути не захаращені.

1.18.7. Під час роботи на працівника, можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

 • травмування гострими кромками, задирки та шорсткість на поверхні пакувальної тари, інструментів;
 • травмування обертовими механізмами;
 • травмування у разі дії електричного струму;
 • вплив на організм крізь органи дихання, шкіряні покрови та слизові оболонки токсичних та дратуючих речовин (якщо відповідні речовини зберігаються або зберігатимуться на складі);
 • недостатня освітленість робочої зони в темний час доби;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • понижена або підвищена температура, підвищена вологість і рухомість повітря в робочій зоні;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищений рівень вібрації;
 • фізичні перевантаження;
 •  автотранспортні засоби, що рухаються;
 • падіння предметів, або засобів виробництва з висоти.

 

Конкретні небезпечні і шкідливі виробничі чинники встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

1.19 Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.                                         

1.19.1 Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви в звичайні та окремо в передвихідні і передсвяткові дні встановлюється адміністрацією і доводиться до відома працівників.

Для змінних працівників початок і закінчення роботи і перерви визначається графіками роботи, і повинні оголошуватися і вивішуватися на робочих місцях не пізніше 3-х днів до початку їхньої дії. 

1.19.2  До початку роботи слід  зазначити свій прихід на роботу особистим підписом в журналі,  після  закінчення роботи залишити територію підприємства протягом  години після закінчення робочого часу.  Перебування  на більш тривалий час для виконання професійних обов’язків дозволяється у виняткових випадках за дозволом директора підприємства. Кількість надурочних робіт не повинна перевищувати тієї, що встановлена законодавством про працю.

1.19.3  За наявності факту появи на роботі у робочий час у нетверезому стані або у стані наркотичного,  токсичного сп'яніння, працівник відстороняється /не допускається/ від роботи у даний робочий день  /зміну/  із складанням акту та виданням наказу про відсторонення від роботи із застосуванням до нього заходів згідно з діючим законодавством.

1.19.4 Під час відрядження до інших об’єктів працівник зобов’язаний записати у спеціальному журналі відповідну інформацію про час та місце відрядження і підписатися.

1.19.5 При перебуванні на території підприємства працівники, повинні керуватися інструкціями з охороні праці. Забороняється заходити в приміщення і наближатися до устаткування, робота на якому Вам не доручена.

1.19.6 Працівнику належить виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умовами, що безпечні методи її виконання добре відомі. У сумнівних випадках належить звертатися до керівника робіт за роз'ясненнями. При  змінах технологічних процесів, заміні або модернізації обладнання, пристроїв, інструменту, матеріалів та інших факторів, що  впливають на охорону праці, належить пройти позаплановий інструктаж.

1.20. Загальні вимоги безпеки при контакті зі сторонніми особами та працівниками підприємства.

1.20.1. Працівнику слід уникати конфліктних ситуацій зі сторонніми особами та працівниками підприємства, бути ввічливим, дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, бути до сторонніх осіб та працівників уважним, ввічливо та стримано роз’ясняти причини виконання робіт, обставини зупинки або поломки механізму, устаткування тощо, а також дії осіб та працівників в цих випадках.

1.20.2. Слід бути особливо обережним та уникати контакту із сторонніми особами, що мають ознаки алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. У разі виникнення конфліктної ситуації працівнику слід дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих.

1.20.3. У разі виникнення ситуацій, які загрожують життю або здоров’ю працівника чи інших громадян, або можуть призвести до матеріального збитку, слід негайно звертатися до поліції будь-яким зручним способом або за телефонами 102 або 112, а також повідомити про це майстра (керівника робіт) чи адміністрацію підприємства.

1.21.Загальні вимоги пожежної безпеки:

 • палити тільки у відведених і пристосованих для цього місцях у відведений для цього час;
 • не підходити з відкритим вогнем до газозварювального апарату, газових балонів, легкозаймистих рідин та речовин, ганчір’я, матеріалів і фарбувальних камер тощо;
 • не торкатися до кисневих балонів руками, які забруднені мастилом;
 • підігрівати застиглі продукти необхідно відповідно до їх фізико-хімічних і пожежовибухонебезпечних властивостей;
 • для речовин, що беруть участь у технологічному процесі, необхідно визначати і встановлювати температурні режими, оптимальні швидкості переміщення продуктів (граничнодопустимий час перебування їх у зоні високих температур) та інші заходи, що унеможливлюють перегрівання речовин, їх самозаймання або термічне розкладання з утворенням вибухопожежонебезпечних продуктів у результаті контакту з нагрітими елементами апаратури;
 • під час  роботи       на апаратах та обладнанні у вибухопожежонебезпечних приміщеннях,  дільницях необхідно користуватися інструментами та пристосуваннями, які виготовлені з кольорового металу або інших матеріалів, що не дають іскроутворення;
 • підігрівати полімерні матеріали відкритим полум'ям забороняється;
 • зберігати легкозаймисті матеріали поблизу працюючих електричних машин, апаратів, приладів, нагрівальних елементів забороняється;
 • знати первинні засоби пожежогасіння, їх розташування і вміти користуватися ними;
 • утримувати робоче місце в чистоті і не допускати його забруднення;
 • не захаращувати та утримувати в чистоті шляхи евакуації;
 • зберігати обтиральний матеріал, чистий і забруднений роздільно в металевих шухлядах із щільно закритими кришками;
 • пролиті на підлогу горючо-мастильні матеріали негайно зібрати сухими, добре вбираючими  дрантям  чи ганчірками (велику  кількість пролитих матеріалів варто засипати сухим піском);
 • забруднені ганчірки, дрантя, пісок зібрати в спеціально відведене місце (спеціально призначена шухляда для брудного дрантя ).

 

1.22. Загальні вимоги безпеки до організації робочого місця.

1.22.1. Підлога повинна бути рівною і сухою.

1.22.2. На території підприємства, цеху чи ділянки проходи, проїзди, люки колодязів повинні бути вільними і не захаращуватися матеріалами, заготівлями, деталями, відходами виробництва і тарою.

1.22.3. Звільнена тара і пакувальні матеріали повинні вчасно видалятися у  спеціально відведені для цієї мети місця.

1.22.4. Виконувати вимоги знаків безпеки.

1.22.5. Деталі і заготівлі варто укладати стійко на підкладках і стелажах; висота штабелів не повинна перевищувати для дрібних деталей 0,5м, для середніх - 1м, для великих - 1,5м

1.22.6. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку. Слідкувати, щоб у них не було мух, тарганів та гризунів. Вентиляційні отвори приміщень, вікна повинні бути захищені металевою сіткою.

1.22.7. Зона, у межах якої працює кран, є небезпечною. В підкрановому полі необхідно використовувати каску захисну.  Працівнику забороняється прохід і перебування під піднятим вантажем, біля рухомих механізмів кранів,  підйом і опускання людей за допомогою крана, перебування між поворотною частиною крана і спорудженням. Забороняється знаходитися в кабіні та кузові автомобіля при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

1.22.8. Не дозволяється:

 • самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них;
 • використовувати пояси та приладдя не за призначенням;
 • використовувати пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню  (ривку), що виникає на них у момент зупинки падіння працівника;
 • вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та приладдя без погодження з виробником.

 

1.23.  При виявленні несправностей, відсутності засобів виробництва або при відсутності необхідних засобів індивідуального захисту чи колективного захисту, працівнику слід звернутися до керівника робіт та проінформувати його про це. До усунення зауважень, роботи виконувати забороняється.

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Перед початком роботи працівник, якщо передбачено умовами праці та діючими нормами, повинен одягнути справний спецодяг, спецвзуття, привести його в порядок, а саме:

 • застебнути на ґудзики кінці рукавів;
 • заправити одяг так, щоб він не звисав.

 

Не дозволяється носити спецодяг розстебнутим і з підвернутими рукавами. Спецодяг і спецвзуття працівник не повинен знімати протягом усього робочого часу.

2.2 Підготувати і перевірити справність устаткування, пристроїв та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для проведення роботи.

2.3. Про усі виявлені несправності треба повідомити безпосередньому керівнику і до його вказівки й усунення несправностей до роботи не приступати.

 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ      

3.1 Під час виконання роботи працівник повинен бути уважним не відволікатися на сторонні справи і розмови, не відволікати інших.

3.2 Утримувати робоче місце в чистоті і порядку. Слідкувати, щоб проходи та проїзди були вільними, не захаращеними вантажами, тарою, упаковкою тощо.

3.3 Якщо почули сигнал тривоги (сирени) - «Повітряна тривога» на робочому місці.

3.3.1. Загальні вимоги.

Сповіщення про «Повітряну тривогу» відбувається за допомогою засобів зв’язку, мобільних застосунків, спеціального приладів сповіщення.

Керівник структурного підрозділу сповіщає про небезпеку працівників та організовує зупинку (вимкнення) машин, механізмів, устаткування та організовує виведення працівників у безпечне місце.

Ввімкнути додаткове або аварійне освітлення.

Працівникам необхідно перейти та перебувати у більш захищеному місці (підземна споруда, приміщення, яке має укріплення або спеціальне спроєктоване приміщення – бомбосховище).

У разі зникнення електричної енергії та аварійної зупинки обладнання, необхідно пам’ятати, що генератори працюють в автоматичному режимі та можуть ввімкнутись у будь-яку мить. Слід знаходитись на безпечній відстані від обладнання (електричних частин, обертових та рухомим частин тощо).

Сповістити безпосереднього керівника про виникнення ситуації.

Слід пам’ятати, працююче обладнання без нагляду може призвести до виникнення небезпеки для працівників та аварійної ситуації.

У разі продовження роботи обладнання під час повітряної тривоги, у разі неможливості зупинити виробничий процес, має бути передбачено дистанційне керування з безпечного місця та контроль за роботою обладнання і його аварійне вимикання.

3.3.2. Посудини, що працюють під тиском. Котли твердопаливні.

У випадку виникнення аварійної ситуації такої як, підвищення температури повітря в котлі більше паспортно-допустимої, відсутності електроживлення, а також іншої небезпеки для подальшої експлуатації котла необхідно:

 • видалити паливо з камери згоряння (топки) котла в металевий ящик чи іншу металеву посудину, слідкуючи за тим щоб не обпектися і не отруїтися чадним газом.
 • відкрити двері або вентиляційні отвори.
 • видалення жару з камери згоряння виконувати тільки за допомогою або наглядом іншої людини (через можливість отруєння чадним газом).
 • дозволяється засипати жар в камері згоряння сухим піском або попелом.
 • категорично забороняється заливати жар в камері згоряння водою.
 • винести жар в металевому ящику за межі котельні і на відстані не менше 3 м від котельні залити водою;
 • якщо дим в приміщенні котельні не дозволяє швидко прибрати жар, то необхідно викликати на допомогу пожежну службу по номеру 101;
 • під час аварійної роботи котла необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки;
 • встановити причину аварії і, після її усунення, пересвідчитися в тому, що котел і система опалення знаходяться в справному стані.
 • очистити котел і приміщення котельні.

 

Конкретний алгоритм здійснення зупинки посудини, що працює під тиском (котла) зазначено в інструкції з експлуатації виробника (паспорті).

3.3.3. Газовикористовуюче обладнання. Зерносушарка.

Не залишайте без нагляду працююче обладнання зерносушильного пункту.

У разі прийняття рішення керівником про відключення газовикористовуючого обладнання (зерносушарки) слід дотримуватись вимог зазначених у інструкції з експлуатації заводу-виробника (паспорті). Пошкодження газовикористовуючого обладнання та трубопроводів може призвести до більш тяжких наслідків.

Має бути передбачено дистанційне керування з безпечного місця та контроль за роботою обладнання і його аварійне вимикання.

Конкретний алгоритм здійснення зупинки газовикористовуючого обладнання зазначено в інструкції з експлуатації виробника (паспорті).

Перед включенням зерноочисної машини переконайтесь, що нікому із працівників та присутніх біля машини не загрожує небезпека.

3.3.4. Лінії конвеєрні. Норії.

У разі не можливості зупинки конвеєрних ліній, зупинка яких порушує виробничий процес (технологічний процес), працівникам для зменшення ризику виникнення небезпеки необхідно перейти та перебувати у більш захищеному місці (підземна споруда, приміщення яке має укріплення або спеціальне спроектоване приміщення – бомбосховище) та використовувати для нагляду за роботою устаткування через екранні пристрої (монітори) з камерами спостереження.

Також має бути передбачено дистанційне керування з безпечного місця та контроль за роботою обладнання і його аварійне вимикання.

3.3.5. Після оголошення про закінчення «Повітряної тривоги» необхідно, повернутись до робочого місця, оглянути його, оглянути машини та механізми, прилади безпеки тощо та доповісти керівнику.

3.6. При виявленні несправностей, відсутності засобів виробництва або при відсутності необхідних засобів індивідуального захисту чи колективного захисту, працівнику слід звернутися до керівника робіт та проінформувати його про це. До усунення зауважень, роботи відновлювати забороняється.

 

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Після закінчення роботи працівник повинен:

 • привести в порядок своє робоче місце;
 • скласти інструмент, інвентар і пристрої в спеціально призначені для них місця або комори;
 • зібрати використані обтиральні матеріали і покласти у встановлені місця (в металеві ящики із кришками);
 • вимкнути місцеве та загальне освітлення.

 

4.2 Після закінчення роботи та прибирання робочого місця працівник повинен зняти спецодяг і інші засоби індивідуального захисту і помістити в шафу гардеробної або місце зберігання засобів захисту.

4.3 Забруднений і несправний спецодяг у разі необхідності працівник повинен здати для прання, в хімчистку або ремонт.

4.4 Для очищення шкіри від виробничих забруднень після закінчення робочого дня необхідно застосовувати захисні відмиваючі пасти і мазі, які поєднують якості захисних і мийних засобів.

4.5 Після роботи або у випадках забруднення частин тіла або змочення одягу нафтопродуктами необхідно прийняти душ з теплою водою і милом, зняти запобіжну пасту, у випадках забруднення тільки рук обов'язково мити їх водою з милом.

4.6 Про всі несправності і недоліки, які помічені під час роботи, і про заходи, які прийняті для їх усунення, комірник повинен повідомити безпосереднього керівника.

 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Дії працівника під час виникнення ситуацій, які можуть привести до небажаних наслідків.

5.1.1 Під час виконання робіт можуть виникнути наступні аварійні ситуації:

 • падіння з висоти;
 • випадкова подача електроенергії;
 • припинення подачі електроенергії;
 • травмування, електротравмування;
 • защемлення;
 • пошкодження матеріалу з причин: механічного пошкодження, зносу, корозії.
 • загоряння, яке може призвести до пожежі або вибуху;
 • дорожньо-транспортна пригода.

 

5.1.2 У разі випадкової подачі електроенергії всі роботи слід зупинити, за можливістю, розірвати ланцюг або, від якого йде подача напруги до устаткування з обов’язковим використанням основних електрозахисних засобів (діелектричні рукавиці тощо).

У разі припинення в подачі електроенергії устаткування повинно бути негайно вимкнуто та за допомогою покажчика напруги впевнитись у відсутності або наявності напруги .

5.1.3 У випадку припинення подачі електроенергії необхідно негайно відключити устаткування від мережі та сповістити безпосереднього керівника або адміністрацію.

5.1.4 Під час виникнення аварійної ситуації припинити роботу, негайно повідомити про це керівника роботи (адміністрацію) і далі виконувати його вказівки по попередженню нещасних випадків або усуненню аварійної ситуації, яка виникла.

5.1.5 Працівники, які знаходяться поблизу, за сигналом тривоги, зобов'язані негайно прибути до місця випадку і взяти участь в роботі по усуненню аварійної ситуації, яка виникла. При необхідності надати першу домедичну допомогу потерпілому.

5.1.6 Під час ліквідації аварійної ситуації необхідно діяти у відповідності з затвердженим на підприємстві планом ліквідації аварій.

5.1.7 Під час виникнення пожежі необхідно повідомити пожежну охорону і адміністрацію та діяти відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

5.1.8 До аварійної ситуації можуть призвести раптове погіршення стану здоров'я, отруєння, травми.

5.2 Порядок дій працівника у випадках травмування.

У разі травмування слід звільнити потерпілого від дії травмуючого фактора, надати потерпілому першу медичну допомогу, у разі необхідності викликати медичну допомогу. Про факт травмування обов'язково повідомити керівника робіт або адміністрацію.

5.2.1 Електротравми:

У разі ураження електричним струмом необхідно припинити дію струму (вимкнути напругу, перерубати провід тощо), дотримуючись заходів безпеки і не доторкуватися до потерпілого голими руками, поки він знаходиться під дією струму.

У разі ураження струмом високої напруги або блискавкою потерпілому, незважаючи на відсутність ознак життя, необхідно надавати першу допомогу. Якщо потерпілий не дихає, потрібно негайно застосувати штучне дихання і одночасно масаж серця. Штучне дихання і масаж серця робиться до тих пір, поки не відновиться природне дихання або до прибуття лікаря.

Після того, як потерпілий прийде до свідомості, необхідно на місце електричного опіку накласти стерильну пов'язку і здійснити заходи з усунення можливих під час падіння механічних пошкоджень (ударів, переломів). Потерпілого від електротравми слід направити в медичний заклад.

5.2.2 Механічні травми:

Під час отримання механічної травми необхідно зупинити кровотечу, обробити рану перекисом водню, накласти пов'язку. Якщо накладається джгут, необхідно зафіксувати час його накладення. Джгут можна не знімати на протязі двох годин в теплу пору року, а в холодну – однієї години.

У разі переломів необхідно накласти шину, яка фіксує нерухомість пошкоджених частин тіла. Для цього можна використовувати дошки і бинт. У разі відкритих переломів необхідно до накладання шини перев'язати рану.

У разі розтягнення зв'язок необхідно накласти на місце розтягнення тісну пов'язку і холодний компрес. У разі вивихів кінцівку роблять нерухомою в тім положенні, яке вона прийняла після травми, на область суглоба накладають холодний компрес.

При всіх видах механічних травм потерпілого необхідно доставити в медичний заклад.

5.2.3 Термічні опіки.

У разі опіків першого ступеня (спостерігається тільки почервоніння і невелике опухання шкіри) слід змочити обпечене місце міцним розчином марганцевокислого калію.

У разі опіків другого ступеня (утворюються пухирі, наповнені рідиною) потрібно накласти на обпечене місце стерильну пов'язку. Не потрібно змащувати обпечене місце жиром і мазями, розкривати або проколювати пухирі.

У разі важких опіків слід на обпечене місце накласти стерильну пов'язку і негайно відправити потерпілого в медичний заклад. Не можна змащувати обпечене місце жиром або мазями, відривати пригорілі до шкіри частини одягу. Потерпілого від опіків необхідно вдосталь напоїти гарячим чаєм.

5.2.4 Отруєння.

У разі отруєння недоброякісними харчовими продуктами необхідно викликати у потерпілого штучну блювоту і промити шлунок, надаючи йому випити велику кількість (до 6-10 склянок) теплої води, підфарбованої марганцевокислим калієм або слабкого розчину питної соди. Потім напоїти молоком і дати випити 1 – 2 таблетки активованого вугілля.

Під час отруєння кислотами необхідно ретельно промити шлунок водою і дати потерпілому нейтралізуючі засоби: молоко, сирі яйця.

Під час отруєння газами потерпілого необхідно винести із приміщення на свіже повітря або влаштувати в приміщенні протяг, відкривши вікна і двері. Під час зупинки дихання і серцевої діяльності приступити до штучного дихання і непрямого масажу серця.

У всіх випадках отруєння потерпілого необхідно направити в медичний заклад.

5.2.6 Травми очей.

У разі поранення ока гострими або колючими предметами, а також при пошкодженнях ока під час сильних ударів, потерпілого потрібно терміново направити в медичний заклад. Предмети, які попали в очі не потрібно виймати із ока, щоб ще більше не пошкодити його. На око накласти стерильну пов'язку.

У разі попадання пилу або порошкоподібної речовини в очі, промити їх слабким струменем проточної води.

У разі опіків хімічними речовинами необхідно відкрити повіки і добре промити очі на протязі 10 – 15 хвилин слабким струменем проточної води, після чого потерпілого відправити в медичний заклад.

У разі опіків очей гарячою водою, парою промивання очей не рекомендується. Очі закривають стерильною пов'язкою і потерпілого направляють в медичний заклад.

 

 

 

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)