Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
22.05.2024
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом директора

(назва підприємства)

від «____»_____________20__ р.

№ __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

№ _________________

ДЛЯ МАЙСТРА ДІЛЬНИЦІ

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 та інших організаційно-розпорядних документів.

1.2. Ця інструкція з охорони праці (далі – інструкція) містить основні вимоги безпеки праці та охорони праці для майстер дільниці (далі за тестом – майстер), в завдання та обов’язки якого входить:

 • керівництво структурним підрозділом згідно з чинними законодавчими і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства;
 • забезпечення виконання в зазначені строки завдань з обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі повного завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження витрат;
 • організація підготовки виробництва;
 • забезпечення розміщення робітників і бригад;
 • контроль додержання технологічних процесів та вимог безпеки підпорядкованими працівниками;
 • інші завдання та обов’язки, визначені посадовою інструкцією.

 

1.3. Кожен майстер повинен знати і виконувати вимоги цієї інструкції, а адміністрація повинна створити нормальні умови для роботи і забезпечити всім необхідним для безпечного її виконання.

1.4. За невиконання вимог інструкції та залежно від наслідків, винний майстер може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної чи кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

1.5. До самостійної роботи майстром допускаються працівники, які:

 • досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію;
 • пройшли попередній медичний огляд у встановленому порядку і не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пройшли вступний і первинний інструктаж на робочому місці, стажування з питань охорони праці та допущені наказом до самостійної роботи;
 • мають групу з електробезпеки, відповідну до виконуваної роботи та обов’язків.

 

1.6. По цій інструкції майстер інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім не рідше 1 раз на 3 місяці (повторний інструктаж) при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та не рідше 1 раз на 6 місяців при виконанні інших робіт. Результат та відмітка про проходження інструктажу заноситься до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, в журналі після проходження інструктажу повинен бути особистий підпис безпосереднього керівника та майстра.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть впливати на майстра при виконанні робіт:

 • рухомі частини обладнання: різні типи обладнання мають конструктивно рухомі частини, контакт з якими або наближення (перебування) в небезпечній зоні під час їх роботи може призвести до травмування; при контакті з рухомими частинами обладнання може затиснути або затягнути частини одягу та тіла;
 • рух транспортних засобів: перебування в зоні руху транспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, непогодженість дій тощо, може створити небезпеку травмування;
 • вибух та викид: посудини під тиском є джерелом вибухів або викидів, при небезпечній взаємодії або експлуатації створюють загрозу небезпечного травмування;
 • гаряча поверхня елементів обладнання: при контакті з гарячими поверхнями елементів та частин інструменту, може призвести до опіків;
 • підвищений рівень шуму: під час роботи обладнання генерує шум, що може призвести до травмування органів слуху при довготривалій дії та перебуванні в зоні підвищеного рівня шуму;
 • електрична небезпека: при контакті з неізольованими частинами, що перебувають або можуть перебувати під напругою, створюють ризик електротравми (ураження електричним струмом);
 • недостатня освітленість робочої зони: недостатня освітленість ускладнює контроль за робочим процесом та координацію дій, призводить до неправильного розпізнавання об'єктів, небезпечних зон та інших елементів робочого місця, що може підвищити ризик виникнення небезпечні ситуації;
 • небезпечні дії працівників та сторонніх осіб: неконтрольоване втручання в робочий процес сторонніх осіб та осіб, що не мають відношення до виконуваної роботи, може призвести до створення умов травмування.

Конкретні небезпечні і шкідливі виробничі чинники встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

 

1.8. Кожен майстер та працівник підприємства, згідно зі статтею 14 «Обов`язки працівника щодо додержання вимог з охорони праці» Закону України «Про охорону праці» зобов’язаний:

 • дбати про особисту безпеку і здоров`я, а також про безпеку і здоров`я оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

 

Кожен майстер несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.9. Майстер повинен:

 • отримати інформацію від роботодавця під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства;
 • безкоштовно отримати та використовувати спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту згідно з Нормами, а також мийні та знешкоджувальні засоби;
 • проходити в установленому порядку періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;
 • знати і дотримуватись вимог виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки, промислової безпеки;
 • виконувати тільки ту роботу, яка входить до його обов'язків або доручену безпосереднім керівником, після інструктажу з охорони праці;
 • володіти безпечними прийомами праці;
 • утримувати в справному стані та чистоті інструмент, пристрої, інвентар, а також спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (далі – ЗІЗ);
 • виконувати вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків, написів і сигналів, які подаються водіями технологічного транспорту, водіями транспортних засобів і машиністами кранів;
 • проходити по території підприємства (цеху, дільниці тощо) за встановленими маршрутами, користуючись виключно пішохідними доріжками, тунелями, спеціальними переходами;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • вміти надати домедичну допомогу потерпілому;
 • знати і виконувати вимоги цієї інструкції з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • виконувати вимоги технологічних процесів, правил, інструкцій при виконанні робіт;
 • повідомляти про небезпечні і шкідливі виробничі фактори безпосередньому керівнику або адміністрації;
 • приступати до роботи після вжиття всіх заходів безпеки;
 • працювати тільки на справному устаткуванні, пристосуваннях, справним інструментом;
 • у разі не прийняття безпосереднім керівником робіт організаційних/технічних заходів з охорони праці або електробезпеки, повідомляти про це адміністрацію або службу охорони праці;
 • надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;
 • пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил безпеки праці та безпеку оточуючих працівників.

 

1.10. Майстер зобов’язаний:

 • виконувати тільки ту роботу, що доручена безпосереднім керівником і за умови, що безпечні методи її виконання йому добре відомі, у сумнівних випадках звертатися до безпосереднього керівника робіт за роз'ясненнями;
 • при зміні технологічних процесів, устаткування та інших факторів, що впливають на безпеку виконання робіт, необхідно одержати позаплановий інструктаж з охорони праці;
 • не виконувати вказівок, які суперечать вимогам охорони праці, промислової безпеки та цієї інструкції;
 • не доторкатися до частин устаткування, що перебуває під напругою, або які можуть виявитися під напругою;
 • не включати і не відключати (крім аварійних ситуацій) машини, верстати, механізми та інше устаткування, робота на якому не доручена безпосереднім керівником;
 • не проходити в місцях не призначених для проходу, поблизу машин і механізмів, що рухаються, обертаються, гарячих, та тих, що перебувають під напругою, не заходити за огородження технологічного устаткування;
 • про нещасний випадок повідомити безпосередньому керівнику або адміністрації, за необхідності надати домедичну допомогу постраждалому.

 

1.11. Майстру забороняється (через ризик важкого травмування):

 • знаходитись під піднятим вантажем;
 • наступати на електричні проводи і кабелі;
 • торкатися до обірваних проводів та інших струмоведучих частин обладнання, які знаходяться або можуть знаходитись під напругою без відповідних основних та допоміжних засобів захисту;
 • наближатися до механічного обладнання, яке обертається або рухається;
 • перебігати колії або дорогу перед транспортом, що рухається;
 • працювати на несправному устаткуванні за відсутності чи несправному огородженні, несправним інструментом;
 • мити руки в мастилі, гасі, бензині та різних розчинниках;
 • знімати огородження і захисні кожухи зі струмовідних частин устаткування;
 • палити на робочому місці, користуватися нагрівальними приладами;
 • застосовувати контрольні лампи для перевірки наявності (відсутності) напруги;
 • використовувати електрозахисні засоби в паморозь, мряку та під час опадів;
 • виконувати роботу з ознаками будь-якого сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання;
 • зберігати матеріали та інструменти, що не належать до устаткування, що обслуговується;
 • користуватись електрозахисними засобами в разі виявлення порушень лакового покриття чи інших несправностей ізолювальних частин засобів захисту;
 • застосовувати несправні драбини в процесі виконання робіт;
 • під час огляду устаткування виконувати будь-яку роботу;
 • виконувати роботи в неосвітлених місцях;
 • на час роботи переставляти або прибирати плакати та встановлені тимчасові огородження;
 • користуватися для заземлення провідниками, не призначеними для цього, а також приєднувати заземлення за допомогою скручування;
 • використовувати для підвішування кабелів сусідні кабелі, трубопроводи тощо;
 • палити (курити) в колодязях, колекторах і тунелях, а також поблизу відкритих люків;
 • знімати огородження тих частин електродвигунів, що обертаються, під час їх роботи;
 • зберігати продукти харчування і вживати їжу на робочому місці;
 • користуватися будь-яким інструментом поза технологічними процесами;
 • виконувати роботу без спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, без запобіжних пристосувань, передбачених чинними Нормами;
 • користуватись засобами захисту з простроченим терміном випробування;
 • користуватись засобами захисту, що не витримали випробування або термін випробування яких минув, та зберігати їх разом з придатними для користування засобами захисту.

 

1.12. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.12.1. Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви в звичайні та окремо в передвихідні і передсвяткові дні встановлюється адміністрацією і доводиться до відома майстра.

Для змінних працівників початок і закінчення роботи і перерви визначається графіками роботи, і повинні оголошуватися і вивішуватися на робочих місцях не пізніше 3-х днів до початку їхньої дії.

1.12.2. До початку роботи слід зазначити свій прихід у встановленому порядку, після закінчення роботи залишити територію підприємства протягом години після закінчення робочого часу. Перебування на більш тривалий час для виконання професійних обов’язків дозволяється у виняткових випадках за дозволом керівника підприємства. Кількість надурочних робіт не повинна перевищувати тієї, що встановлена законодавством про працю.

1.12.3. За наявності факту появи на роботі у робочий час у нетверезому стані або у стані наркотичного, токсичного чи алкогольного сп'яніння, майстер відстороняється/не допускається від/до роботи у даний робочий день/зміну зі складанням акту та виданням наказу про відсторонення від роботи із застосуванням до нього заходів згідно з діючим законодавством.

1.12.4. Під час відряджень до інших об’єктів підприємства майстер зобов’язаний записати відповідну інформацію про час та місце відрядження і підписатися.

1.12.5. При перебуванні на території підприємства майстер, повинен керуватися інструкціями з охороні праці. Забороняється заходити в приміщення і наближатися до устаткування, робота на якому не доручена.

1.12.6. Майстру належить виконувати тільки ту роботу, що доручена безпосереднім керівником і за умовами, що безпечні методи її виконання добре відомі. У сумнівних випадках належить звертатися до керівника робіт за роз'ясненнями.

1.13. При змінах у технологічних процесах, заміні або модернізації обладнання, пристроїв, інструменту, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці, належить пройти позаплановий інструктаж.

1.14. Вимоги безпеки у разі місцевого відрядження.

1.14.1. Майстер перебуваючи у місцевому відрядженні повинен бути уважним, не відволікатися на розмови та сторонні справи.

1.14.2. Під час руху вулицями міста слід бути уважним, йти слід тільки тротуаром, обираючи місця, де відсутні вибоїни, ями, сторонні предмети, сміття, ожеледь.

1.14.3. Під час руху вулицями міста взимку майстер повинен користуватися взуттям, яке не слизьке. Ожеледь слід обходити.

1.14.4. Під час руху біля багатоповерхових будинків майстер повинен впевнитись, що на дахах будинків не проводяться роботи, відсутні бурульки та з дахів, фасадів, стін нічого не падає.

1.14.5. Майстер повинен дотримуватись правил дорожнього руху, а саме: переходити дорогу, колії тільки у встановлених місцях, впевнившись у відсутності транспортних засобів, виключно на дозволяючий сигнал світлофору.

1.14.6. Виходячи на колію або дорогу з приміщень або будівель у місцях, де погіршена видимість колії або дороги, необхідно попередньо впевнитись у відсутності транспорту, який може рухатися.

1.14.7. При проході по території підприємства, на якому виконуються роботи та прилеглими територіями необхідно користуватися розробленими і затвердженими маршрутами проходу, використовуючи при цьому пішохідні доріжки, перехідні містки, що повинні бути не захаращені.

1.14.8. Під час руху сходинами будьте уважні, не поспішайте, ступайте обережно та тримайтесь за поручні.

1.15. Загальні вимоги безпеки із сторонніми особами та працівниками підприємства.

1.15.1. Майстру слід уникати конфліктних ситуацій із сторонніми особами та працівниками підприємства, бути ввічливим, дотримуватись правил поведінки у громадських місцях, бути до сторонніх осіб та працівників уважним, ввічливо та стримано роз’ясняти причини виконання робіт, обставини зупинки або поломки механізму, устаткування тощо, а також дії осіб та працівників в цих випадках.

1.15.2. Слід бути особливо обережним та уникати контакту із сторонніми особами, що мають ознаки алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. У разі виникнення конфліктної ситуації майстру слід дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих.

1.15.3. У разі виникнення ситуацій, які загрожують власному життю або здоров’ю чи інших громадян, або можуть призвести до матеріального збитку, слід негайно звертатися до поліції будь-яким зручним способом або за телефонами 102 або 112, а також повідомити про це керівника чи адміністрацію підприємства.

1.16. Майстер повинен виконувати наступні вимоги пожежної безпеки:

 • палити тільки у відведених і пристосованих для цього місцях у відведений для цього час (у разі встановлення окремими розпорядницьким документом);
 • не підходити з відкритим вогнем до газозварювального апарату, газових балонів, легкозаймистих рідин та речовин, ганчір’я, матеріалів і фарбувальних камер тощо;
 • не торкатися до кисневих балонів руками, які забруднені мастилом;
 • підігрівати застиглі продукти відповідно до їх фізико-хімічних і пожежовибухонебезпечних властивостей;
 • для речовин, що беруть участь у технологічному процесі, необхідно визначати і встановлювати температурні режими, оптимальні швидкості переміщення продуктів (граничнодопустимий час перебування їх у зоні високих температур) та інші заходи, що унеможливлюють перегрівання речовин, їх самозаймання або термічне розкладання з утворенням вибухопожежонебезпечних продуктів у результаті контакту з нагрітими елементами апаратури;
 • під час роботи        на апаратах та обладнанні у вибухопожежонебезпечних приміщеннях, дільницях необхідно користуватися інструментами та пристосуваннями, які виготовлені з кольорового металу або інших матеріалів, що не дають іскроутворення;
 • підігрівати полімерні матеріали відкритим полум'ям забороняється;
 • зберігати легкозаймисті матеріали поблизу працюючих електричних машин, апаратів, приладів, нагрівальних елементів забороняється;
 • необхідно знати первинні засоби пожежогасіння, їх розташування і вміти користуватися ними;
 • утримувати робоче місце в чистоті і не допускати його забруднення;
 • не захаращувати та утримувати в чистоті шляхи евакуації;
 • зберігати обтиральний матеріал чистий і забруднений роздільно в металевих шухлядах із щільно закритими кришками;
 • пролиті на підлогу горючо-мастильні матеріали негайно зібрати сухими, добре вбираючими дрантям чи ганчірками (велику кількість пролитих матеріалів небхідно засипати сухим піском);
 • забруднені ганчірки, дрантя, пісок зібрати в спеціально відведене місце (спеціально призначена шухляда для брудного дрантя ).

 

1.17. Особистий одяг і спецодяг необхідно зберігати окремо в шафах гардеробної, які необхідно утримувати в чистоті і порядку. Майстер повинен слідкувати за справністю спецодягу, своєчасно здаючи його для прання і ремонту.

1.18. Майстру слід пам’ятати, що надання посадовими особами вказівок чи розпоряджень, які вимушують майстра порушувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, цієї інструкції, самовільне поновлення робіт, заборонених органами Державного нагляду в сфері безпеки праці або службою охорони праці, а також не прийняття заходів з припинення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці підлеглими працівниками, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, матеріальну чи кримінальну відповідальність, згідно з чинним законодавством України в залежності від наслідків.

1.19. Для утримання шкіри в нормальному стані майстру після роботи рекомендується використовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо). Забороняється застосування гасу або інших токсичних нафтопродуктів для очищення шкіри і спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

1.20. Приймати їжу слід тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах. Перед вживанням їжі необхідно ретельно вимити руки водою з милом. Вживати їжу на робочому місці заборонено.

1.21. Під час виявлення порушень вимог цієї інструкції, несправностей обладнання, інструменту, захисних пристроїв, засобів індивідуального захисту і пожежогасіння, також погіршення самопочуття майстер повинен без зволікання повідомляти про це безпосередньому керівнику робіт чи адміністрації.

1.22. Загальні вимоги електробезпеки в службових приміщеннях.

1.22.1. Забороняється використовувати саморобні електричні пристрої.

1.22.2. Перед використанням будь-якого електрообладнання уважно ознайомтесь з інструкцією з користування або керівництвом з експлуатації виробника, щодо правильного використання електрообладнання та процедур в разі виникнення небезпечної ситуації.

1.22.3. Регулярно перед роботою перевіряйте електрообладнання на наявність пошкоджень, несправностей або інших проблем.

1.22.4. Не розбирайте та не виконуйте будь-які ремонтні роботи електричного устаткування, кабелів та подовжувачів, що перебувають під напругою – це небезпечно. Всі ремонтні роботи проводяться навченими фахівцями та з обов’язковим зняттям напруги.

1.22.5. Переконайтеся, що всі електричні пристрої мають належну систему заземлення (у разі конструктивного виконання виробником).

1.22.6. Використовуйте розетки та кабелі, які відповідають потужності та потребам підключених пристроїв. Не намагайтесь підключитись до розеток, що не відповідають конструктивній формі та робочій напрузі самого електричного пристрою – це небезпечно.

1.22.7. Не допускайте перевантаження електричної мережі. Не підключайте занадто багато пристроїв до однієї розетки або розгалужувача, оскільки це може призвести до перевантаження та пожежі.

1.22.8. У разі необхідності доцільно використовувати захисні пристрої від перенапруги: вимикачі аварійного відключення (реле напруги, аварійні вимикачі тощо) для важливих електричних пристроїв.

1.22.9. Не використовуйте кабелі, подовжувачі та прилади, які мають ознаки обгорання кабелів та дротів, які не мають належної ізоляції, оскільки це може призвести до короткого замикання, пожежі та травмування.

1.22.10. Укладайте кабелі та подовжувачі так, щоб уникнути їх перетину з іншими внутрішніми комунікаціями, особливо важливо уникати перетину з трубами для води, опалення та газовим обладнанням. Забороняється залишати кабелі та подовжувачі біля радіаторів, обігрівачів або інших джерел тепла.

1.22.11. Не допускайте здавлення та стискання кабелів під важкими предметами, важким обладнанням або елементами меблі. Це може призвести до пошкодження і короткого замикання.

1.22.12. Не зав'язуйте кабелі у вузол і не допускайте їх перегину.

1.22.13. Якщо ви використовуєте кабелі на вулиці, переконайтеся, що вони захищені від потрапляння на них води та вологи. Забороняється використання електричного обладнання в приміщенні з високою вологістю, якщо воно не виготовлено виробником з відповідним захистом від вологості.

1.22.14. Позначайте небезпечні зони, де може бути ризик ураження електричним струмом або вивісить попереджувальні знаки та сповістить безпосереднього керівника або адміністрацію підприємства.

1.22.15. Зупиніть роботу електроустаткування та вимкніть його з електричної мережі у разі наявності таких ознак: запах горілої ізоляції, іскріння, вогонь, не характерний шум або звук.

1.22.16. Забороняється встромляти різні предмети в частини електроустаткування та отворів розеток та подовжувачів, це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.

1.22.17. Всі щитові та електричні шафи у приміщеннях повинні бути постійно зачинені для запобігання несанкціонованому доступу некваліфікованих та сторонніх осіб до частин, що перебувають під напругою. Ключі від цих шаф та щитів зберігаються у відповідальної особи за електрогосподарство або іншої посадової особи, призначеної наказом по підприємству.

1.23. Загальні вимоги безпеки при огляді обладнання, яке має в своєму конструктивному виконанні рухомі частини.

1.23.1. Перед оглядом ознайомтеся з конструкцією та особливостями роботи механізму. Плануйте свої дії перед проведенням робіт. Слід дотримуватись вимог знаків безпеки та написів, що зазначені на частинах обладнання.

1.23.2. Переконайтесь у наявності достатнього для виконання робіт освітлення робочої зони.

1.23.3. Перш ніж розпочати огляд, переконайтеся, що механізм вимкнено та відключено від мережі живлення. Вимкнення здійснюється за допомогою головного вимикача або комутаційного апарата.

Перевірка стану механізму відбувається, коли він знаходиться в неробочому стані, для уникнення ненавмисних рухів або обертань.

1.23.4. Переконайтеся, що ніхто не може запустити механізм під час огляду. Заблокуйте можливість вмикання управління або доступ до головного вимикача, вивісіть плакат «НЕ ВМИКАТИ. ПРЦЮЮТЬ ЛЮДИ» на привід комутаційного апарату головного вимикача.

Також для блокування мимовільного або несанкціонованого вмикання комутаційного апарату дозволяється використовувати систему безпеки LOTOTO (Lock Out, Tag Out, Try Out), яка використовується для блокування і відключення електричних, механічних або інших енергозабезпечуючих джерел на обладнанні та машинах в промислових та виробничих середовищах.

1.23.5. Вдягніть та використовуйте захисний одяг та взуття, засоби захисту органів зору, засоби захисту рук. Не допускається звисаючих кінцівок одягу. Довге волосся слід прибрати. Перед роботою слід зняти прикраси, що звисають.

1.23.6. Не допускайте розміщення рук та інших частин тіла в небезпечних зонах, де може відбуватися обертання чи рух рухомих частин.

1.23.7. Перед пуском слід оглянути та впевнитись у відсутності в зоні виконання робіт та в зоні роботи рухомих частин механізму інструменту, сторонніх предметів, працівників, сторонніх осіб та інших живих істот.

1.23.8. Будь-які роботи з вимірювання слід проводити після повної зупинки рухомих частин.

1.23.9. Під час роботи обладнання, яке має у своєму конструктивному виконанні рухомі частини:

 • забороняється перебування в зоні рухомих частин;
 • забороняється передавати інструмент та інші предмети через рухомі частини;
 • забороняється вносити та залишати інструмент в зоні роботи рухомих частин;
 • забороняється проводити вимірювання під час роботи;
 • забороняється торкатись рухомих частин;
 • забороняється нахилятись в зону рухомих частин;
 • забороняється носити одяг, що має звисаючі кінцівки;
 • забороняється носити шарф, краватку та інший подібний звисаючий одяг;
 • забороняється проводити ремонтні або налагоджувальні роботи під час роботи обладнання.

 

1.24. При виявленні несправностей, відсутності засобів виробництва або при відсутності необхідних засобів індивідуального захисту чи колективного захисту, працівнику слід звернутися до безпосереднього керівника та проінформувати його про це. До усунення зауважень, роботи виконувати забороняється.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Плануйте заздалегідь свою роботу та дії з урахуванням небезпек, що можуть виникнути під час роботи.

2.2. Перед початком роботи майстер повинен перевірити та одягнути справний спецодяг, спецвзуття, привести його в порядок, а саме:

 • застебнути на ґудзики кінці рукавів;
 • заправити одяг так, щоб він не звисав;
 • зняти звисаючі прикраси;
 • довге волосся слід прибрати.

 

Не дозволяється носити спецодяг розстебнутим і з підвернутими рукавами. Спецодяг і спецвзуття майстер не повинен знімати протягом усього робочого часу. Забороняється носити капці та інше не стійке та відкрите взуття.

2.3. Підготуйте і перевірте справність устаткування, пристроїв та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для проведення роботи залежно від умов та небезпек, що можуть виникнути під час роботи.

2.4. Переконайтесь у наявності достатнього для виконання робіт освітлення робочої зони та ефективності вентиляції.

2.5. У разі проведення робіт, під час якої в робочій зоні або приміщенні утворюється пил/туман/аерозолі або при роботі з хімічними речовинами слід використовувати засоби захисту органів дихання.

2.6. Під час використання інструментів, які можуть виділяти стружки, іскри, частинки або при роботі з хімічними речовинами, необхідно одягати та використовувати засоби захисту органів зору (захисні окуляри або щиток).

2.7. Про усі виявлені несправності треба повідомити безпосередньому керівнику і до його вказівки й усунення несправностей до роботи не приступати.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час виконання роботи майстер повинен бути уважним не відволікатися на сторонні справи і розмови, не відволікати інших.

3.2. Утримувати робоче місце в чистоті і порядку. Слідкувати, щоб проходи для пересування, проїзди та шляхи евакуації були вільними, не захаращеними вантажами, тарою, упаковкою, виробами тощо.

3.3. Під час роботи не допускайте до робочого місця сторонніх осіб та осіб, що не мають відношення до виконуваної роботи.

3.4. Деталі та вироби під час перенесення та транспортування укладайте у спосіб, що унеможливлює їх падіння. У разі необхідності використовуйте спеціальну тару для транспортування або міцно фіксуйте. Рівномірно розподіляйте по поверхні цехового транспорту (візка).

Враховуйте габаритні розміри виробів та деталей під час транспортування або перенесення.

3.5. Під час роботи не торкайтесь гарячих частин обладнання та поверхонь голими руками або іншими частинами тіла.

3.6. Під час роботи не торкайтесь частин обладнання, що перебуває під напругою або може перебувати під напругою.

3.7. Під час роботи не торкайтесь та не перебувайте в зоні дії рухомих частин обладнання.

3.8. Не використовуйте несправне обладнання, інструменти та інші засоби виробництва.

3.9. Під час роботи не користуйтесь навушниками з програвачем.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи майстер повинен:

 • привести в порядок своє робоче місце;
 • скласти інструмент, інвентар і пристрої в спеціально призначені для них місця або комори;
 • зібрати використані обтиральні матеріали і покласти у встановлені місця (в металеві ящики із кришками тощо);
 • вимкнути місцеве та загальне освітлення.

4.2. Після закінчення роботи та прибирання робочого місця майстер повинен зняти спецодяг і інші засоби індивідуального захисту і помістити в шафу гардеробної або місце зберігання засобів захисту.

4.3. Забруднений і несправний спецодяг у разі необхідності майстер повинен здати для прання або ремонт.

4.4. Після роботи або у випадках забруднення частин тіла або змочення одягу нафтопродуктами тощо необхідно прийняти душ з теплою водою і милом; у випадках забруднення тільки рук – обов'язково мити їх водою з милом.

4.5. Про всі несправності і недоліки, які помічені під час роботи, і про заходи, які прийняті для їх усунення, майстер повинен повідомити безпосередньому керівнику.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постраждалим при падінні з висоти не медичними працівниками:

1) переконатися у відсутності небезпеки;

2) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

3) зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця чи руками;

4) провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

5) якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації;

6) за наявності свідомості у постраждалого та відсутності зовнішніх пошкоджень уточнити його основні скарги та висоту падіння;

7) при відсутності небезпеки залишити постраждалого у попередньому положенні до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

8) за наявності у постраждалого інтенсивної зовнішньої кровотечі зупинити її, при цьому уникати зайвих рухів та мінімізувати переміщення постраждалого;

9) при відсутності свідомості та збереженому диханні у постраждалого підтримувати прохідність дихальних шляхів, фіксувати шийний відділ хребта;

10) при положенні постраждалого на животі, відсутності свідомості та підозрі на відсутність дихання фіксувати шийний відділ хребта та перемістити постраждалого на спину;

11) переміщення постраждалого виконувати за допомогою присутніх осіб;

12) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

13) при погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги.

5.2. Отруєння.

Токсичні речовини можуть потрапити в організм постраждалих такими шляхами:

1) через шлунково-кишковий тракт: при вживанні їжі або під час контакту отруйних речовин зі слизовою оболонкою ротової порожнини (ліки, речовини, які обпікають, мийні засоби, пестициди, гриби, рослини та інші різноманітні хімічні речовини);

2) через дихальні шляхи: вдихання отруйних газів, парів та аерозолів (чадний газ; окис азоту; пари хлору, аміаку, клею, барвників, органічних розчинників тощо);

3) через шкіру та слизові оболонки: під час потрапляння на шкіру та в очі отруйних речовин у вигляді рідини, аерозолю (розчинники, пестициди тощо);

4) як ін’єкції: укуси комах, тварин або змій. Під час ін’єкційного введення ліків або наркотичних речовин.

Ознаки, які вказують на гостре отруєння: відчуття «піску» або різь в очах, світлобоязнь; опіки на губах, на язику або шкірі; біль у роті, горлі, грудях або животі, яка посилюється під час ковтання та дихання; підвищене слиновиділення, нудота, блювота (зі специфічним запахом, залишками отруйних речовин, кров’ю); порушення дихання (задуха, гучне дихання, зміна тембру голосу, кашель); пітливість, діарея, незвичайна поведінка постраждалого (збудження, марення); м’язові посмикування, судоми, запаморочення; незвичайний колір шкіри (бліда, малинова, синюшна).

Послідовність дій під час надання домедичної допомоги постраждалим у разі підозри на гостре отруєння невідомою речовиною:

1) насамперед переконатися у відсутності небезпеки;

2) заспокоїти постраждалого та пояснити свої подальші дії;

3) оглядаючи місце події, звернути увагу на ознаки, які можуть свідчити про гостре отруєння: неприємний різкий запах, полум’я, дим, відкриті чи перекинуті посудини, посудини з-під ліків та алкогольних напоїв, відкрита аптечка, використані шприци тощо;

4) уточнити, що саме та в якій кількості вживав постраждалий;

5) викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

6) якщо постраждалий без свідомості, але у нього збережене нормальне дихання, перевести постраждалого в стабільне положення;

7) в разі потрапляння отруйної речовини в очі та/або на шкіру промити уражену ділянку великою кількістю чистої води кімнатної температури, протягом щонайменше 15–20 хвилин. За наявності хімічних опіків (після промивання водою) накласти стерильну пов'язку на місце опіку;

8) знайдені посудини, шприци, упаковки тощо слід зберегти та передати працівникам бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

9) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

10) в разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно здійснити виклик екстреної медичної допомоги;

11) за можливості зібрати у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію стосовно обставин отруєння. Всю отриману інформацію передати працівникам бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру прийому виклику.

5.3. Термічні опіки.

Розрізняють опіки чотирьох ступенів:

1) I ступінь (еритема) – почервоніння шкіри, набряклість і біль;

2) II ступінь (утворення пухирів) – сильний біль із інтенсивним почервонінням, відшаруванням епідермісу з утворенням міхурів, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

3) III ступінь: некроз всієї товщі шкіри з утворенням щільного струпу, під яким перебувають ушкоджені тканини;

4) IV ступінь (обвуглення): виникає при впливі на тканини дуже високих температур (полум’я, розплавлений метал тощо); частіше при пожежах та аваріях на автотранспорті (ДТП), в літаках, нещасні випадки на шахтах; результат таких опіків – ушкодження м’язів, сухожиль, кісток.

Послідовність дій під час надання домедичної допомоги постраждалим з термічними опіками:

1) переконатися у відсутності небезпеки;

2) припинити дію високої температури на постраждалого, за необхідності зняти тліючий одяг;

3) зняти прикраси, які є на ділянці опіку;

4) заспокоїти постраждалого та пояснити свої подальші дії;

5) здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику;

6) охолодити місце опіку шляхом промивання протягом щонайменше 20 хв водою кімнатної температури (якщо площа опіку не перевищує 20% у дорослих або 10% у дітей);

7) після охолодження накласти на місце опіку чисту, стерильну суху марлеву пов’язку. Пов’язка не повинна здійснювати тиск на м’які тканини;

8) за наявності міхурів не слід їх пошкоджувати. В разі випадкового пошкодження міхурів накласти пов’язки, як описано вище;

9) при опіках більше ніж 20% площі тіла у дорослих або 10% у дітей потрібно накрити постраждалого термопокривалом/покривалом;

10) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

11) в разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги;

12) за можливості зібрати у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію стосовно обставин отримання травми. Всю отриману інформацію передати фахівцям бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру служби екстреної медичної допомоги.

5.4. Механічні травми:

Ознаками масивної зовнішньої кровотечі є будь-що з наведеного:

1) швидке, інтенсивне витікання крові з рани;

2) пульсуючий характер кровотечі (кров б'є фонтаном);

3) пляма крові біля постраждалого, яка швидко збільшується;

4) значне просякнення одягу постраждалого кров'ю;

5) повна чи часткова ампутація кінцівки вище рівня кисті чи ступні;

6) непритомний стан постраждалого без ознак черепно-мозкової травми, за наявності зовнішньої кровотечі;

7) ознаки порушення перфузії: бліда шкіра, холодні кінцівки тощо, за наявності зовнішньої кровотечі.

Послідовність дій під час надання домедичної допомоги постраждалим у разі масивної зовнішньої кровотечі:

1) переконатися у відсутності небезпеки;

2) покликати на допомогу оточуючих. Якщо випадкових свідків декілька слід звертатись до конкретної особи;

3) за наявності, перед початком надання домедичної допомоги використати засоби індивідуального захисту: рукавички, маску, захист очей;

4) в разі кровотечі з рани кінцівки та з можливістю її чіткої візуалізації:

а) здійснити максимально можливий тиск на рану руками;

б) накласти стискаючу пов’язку та оцінити її ефективність;

в) якщо кровотеча зупинилась, заспокоїти постраждалого та здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику;

г) якщо кровотеча не зупинилась, накласти кровоспинний джгут;

ґ) після накладання кровоспинного джгута оцінити його ефективність:

– якщо кровотеча зупинена, записати точний час накладання кровоспинного джгута безпосередньо на кровоспинному джгуті або іншому видимому місці;

– якщо є відповідний навик, перевірити наявність пульсу на кінцівці нижче накладання кровоспинного джгута, та, за його наявності, здійснити додатковий тиск кровоспинним джгутом та/або накласти додатковий кровоспинний джгут, як описано нижче;

– якщо кровотеча не зупинилась, слід збільшити тиск кровоспинного джгута та/або накласти ще один кровоспинний джгут вище першого джгута;

– якщо накладання другого кровоспинного джгута не ефективно або відсутня можливість його накладання, слід здійснювати прямий тиск на рану руками до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або виконати тампонування рани;

5) в разі кровотечі з рани кінцівки без можливості її чіткої візуалізації:

а) накласти кровоспинний джгут максимально високо на кінцівку;

б) заспокоїти постраждалого та пояснити подальші дії;

в) розрізати одяг на кінцівці, якщо можливо;

г) оцінити ефективність накладання кровоспинного джгута:

– якщо кровотеча зупинена, записати точний час накладання кровоспинного джгута безпосередньо на кровоспинному джгуті або іншому видимому місці;

– якщо є відповідний навик, перевірити наявність пульсу на кінцівці нижче накладання кровоспинного джгута, та за його наявності здійснити додатковий тиск кровоспинним джгутом та/або накласти додатковий кровоспинний джгут як описано нижче;

– якщо кровотеча не зупинилась, слід збільшити тиск кровоспинного джгута та/або накласти ще один кровоспинний джгут залежно від місця локалізації рани;

– якщо накладання другого кровоспинного джгута не ефективно або відсутня можливість його накладання, слід здійснювати прямий тиск на рану руками до приїзду бригади (швидкої) екстреної медичної допомоги або виконати тампонування рани;

ґ) не знімати та не послабляти кровоспинний джгут до приїзду бригади (швидкої) екстреної медичної допомоги.

5.5. Електротравми:

Порядок надання домедичної допомоги постраждалому в разі ураження електричним струмом:

1) насамперед переконатися у відсутності небезпеки;

2) якщо постраждалий у притомному стані, заспокоїти та пояснити свої наступні дії;

3) викликати екстрену медичну допомогу та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику;

4) якщо постраждалого уражено блискавкою, торкатися його та надавати йому необхідну допомогу безпечно (допомогу слід надавати відповідно до наявних пошкоджень);

5) якщо постраждалого уражено електричним струмом:

– щодо непритомного постраждалого впевнитись, що дія електричного струму на нього припинена;

– всі дії щодо припинення дії електричного струму слід здійснювати за умови проходження відповідного навчання або здійснити виклик за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112;

– у разі припинення дії електричного струму на постраждалого слід надати йому домедичну допомогу відповідно до наявних пошкоджень;

6) забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

7) у разі погіршення стану постраждалого до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно здійснити виклик екстреної медичної допомоги;

8) за можливості зібрати у постраждалого чи оточуючих максимально можливу інформацію стосовно обставин отримання травми. Всю отриману інформацію передати працівникам бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або диспетчеру служби екстреної медичної допомоги.

 

_________________

(посада)

___________

(підпис)

________________

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

__________

(дата)

ПОГОДЖЕНО

_________________

(посада)

___________

(підпис)

________________

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

__________

(дата)

_________________

(посада)

___________

(підпис)

________________

(Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

__________

(дата)

 

З інструкцією з охорони праці ознайомлений (-а):
__________ ________________
(підпис) (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)

_______________

(дата)