Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Нещасні випадки, профзахворювання та аварії
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Перевірки Держпраці
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Умови праці та відпочинку
Анонім
29.01.2024
Все про навчання та перевірку знань з питань охорони праці
Володимир Шапінський ,
провідний експерт з питань охорони праці

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності регламентовано Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі – НПАОП 0.00-4.12-05).

Відповідно до вимог пункту 4.1 НПАОП 0.00-4.12-05 посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.1995 за № 18/554, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Ці вимоги стосуються посадових осіб, які безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки, зокрема й тих, хто організовує проведення робіт на нарядом-допуском.

Важливо

Отже всі працівники, які виконують або організовують роботи, зазначені у будь-якому з цих двох Переліків, проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

Навчання можна суміщати зі стажуванням, під яким відповідно до пункту 1.4 НПАОП 0.00-4.12-05 розуміють «набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника». На час проведення стажування (дублювання) працівник не має право одноосібного проведення робіт підвищеної небезпеки та повинен працювати під керівництвом досвідченого, кваліфікованого працівника («наставника») (пункт 7.1 НПАОП 0.00-4.12-05). Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом (розпорядженням). У наказі (розпорядженні) визначається тривалість стажування (дублювання) та вказуються прізвище та ініціали працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання) (пункт 7.3 НПАОП 0.00-4.12-05). Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються (пункт 7.5 НПАОП 0.00-4.12-05).

Важливо

Первинна перевірка знань проводиться після прийняття працівника на роботу до допуску його до самостійної роботи (поняття «первинне» стосується тільки цього підприємства). Мета первинної перевірки знань – встановити фаховій рівень новоприйнятого працівника та придатність до виконуваних робіт. За рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи в якості первинної перевірки може бути зарахована перевірка знань, проведена за попереднім місцем роботи, за умови якщо не змінилась специфіка виконуваних робіт.

Періодичність проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (пункт 4.1, пункт 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05; стаття 18 Закону України «Про охорону праці»):

  • посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
  • посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.

Коментар експерта

На підприємстві повинен формуватися план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, який повинен бути оприлюднений роботодавцем (пункт 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05). Доцільно на початку року видати наказ по підприємству щодо організації навчання з питань охорони праці, яким, зокрема, затвердити план-графік проведення навчання на цей рік, списки працівників за категоріями, які повинні пройти навчання (із зазначенням місця проведення навчання), визначити учбовий заклад, представники якого будуть приймати участь у проведенні навчання. Зміст цього наказу залежить від розміру та структури підприємства, чисельності працівників та іншої специфіки виробничої діяльності.

Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) покладається на суб'єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань охорони праці (пункт 3.17 НПАОП 0.00-4.12-05).

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків якого входить організація роботи з охорони праці. А в разі потреби створення комісії в окремому структурному підрозділі її очолює керівник відповідного підрозділу чи його заступник. До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (з 01.01.2023 – територіального органу Пенсійного фонду України) та викладачі охорони праці, які проводили навчання. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб (пункт 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05).

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється (пункт 4.4 НПАОП 0.00-4.12-05):

  • комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);
  • комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);
  • комісією, створеною наказом вищого органу (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

 

Перевірка знань з питань охорони праці після проведеного навчання з питань охорони праці в навчальних центрах проводиться комісією відповідного територіального органу Держпраці, а у окремих випадках – комісією Держпраці. Взаємодія навчального центру з органами Держпраці регулюється Законом України «Про звернення громадян».

Держпраці та її територіальні органи формують склад комісії з інформації, наданої навчальним центром, а саме: перелік нормативно-правових актів з охорони праці, за якими проводиться перевірка знань, кількість осіб, які проходитимуть перевірку знань, час, який виділено на проведення перевірки знань тощо.  У разі неможливості проведення перевірки знань у обставинах, наданих навчальним центром, Держпраці або її територіальний орган може обґрунтовано запропонувати змінити кількість осіб, які проходитимуть перевірку знань, збільшити час проведення перевірки знань, запропонувати інший механізм проведення перевірки знань тощо.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит – за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Навчання з питань охорони праці допускається проводити як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання – модульного, дистанційного тощо. Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці та особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео–, аудіо–, графічної та текстової інформації у синхронному режимі (пункти 3.5,  3.12 НПАОП 0.00-4.12-05).

Важливо

До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, перевірка знань здійснюється комісією іншого підприємства – учасника об’єднання (пункти 4.2, 4.4 НПАОП 0.00-4.12-05).

За результатами проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці оформлюється Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за формою додатка 1 НПАОП 0.00-4.12-05, а для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, додатково оформлюють Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці за формою додатка 2 НПАОП 0.00-4.12-05. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань (пункти 3.13, 3.14 НПАОП 0.00-4.12-05).

Форми Протоколу та Посвідчення є єдиними для навчання з питань охорони праці та спеціального навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років. Вимог щодо термінів видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці після перевірки знань НПАОП 0.00-4.12-05 не встановлено.

Коментар експерта

Оскільки нормативно-правові акти з охорони праці не встановлюють форми документації з навчання та порядок його ведення, то форми цієї документації має визначати роботодавець з урахуванням загальноприйнятих форм організації навчально-виробничого процесу, визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (МОН України), Міністерством праці України (оформити документом по підприємству: наказом, Положенням, Порядком тощо)

Форма Протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці не передбачає підпис особи, яка підлягає перевірці. Підпис в протоколі підприємства може бути рекомендованою (в графі примітка), оскільки у разі розслідування нещасного випадку можуть виникнути проблеми, пов’язані з доказами проведення навчання та перевірки знань особи, з вини якої ця надзвичайна ситуація сталась. Печатка на Протоколі засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства не є обов’язковою.  Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем (пункт 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05).

Важливо

Але є винятки: працівнику, який пройшов перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПБЕЕС), видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов’язаний мати при собі під час роботи. (пункт 2.1.3 ПБЕЕС)

Деякі учбово-навчальні центри можуть використовувати для ідентифікації протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці QR-код, де кодується доступ до інформації на веб-сайті про комісію, якою здійснювалась перевірка (дата проведення перевірки, склад комісії тощо).

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом 1 місяця повинен пройти повторне навчання і повторну перевірку знань (стаття 18 Закону України «Про охорону праці»; пункт 3.15 НПАОП 0.00-4.12-05). У разі непроходження повторної перевірки знань працівник може бути звільнений відповідно до частини 11 статті 40 Кодексу Законів про працю України на підставі «встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято».

У разі непроходження навчання з питань охорони праці на підставі статті 46 Кодексу Законів про працю України може бути прийняте рішення про відсторонення цього працівника від виконання функціональних обов’язків, пов’язаних з роботами підвищеної небезпеки та працівник може допускатися тільки до виконання робіт, що не входять до Переліку робіт підвищеної небезпеки (після проведення відповідного інструктажу з питань охорони праці), що оформлюється відповідним наказом по підприємству.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці, проводиться у разі переведення працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.  Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів (пункт 5.6 НПАОП 0.00-4.12-05).

У разі виявлення порушень законодавства з питань охорони праці під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), зокрема в частині проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці, посадові особи Держпраці мають право вимагати проходження повторного навчання і перевірки знань з питань охорони праці відповідно до вимог Закону Україні «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».