Онлайн-консультант інженера з охорони праці
Фільтр:
Всі
Атестація робочих місць
Будівництво
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Вогневі роботи
Електробезпека
Засоби індивідуального захисту
Підготовка до перевірок Держпрацею
Медичні огляди
Навчання та інструктажі
Пожежна безпека
Роботи на висоті
Сільське господарство
Системи вентиляції
Система управління охороною праці (СУОП)
Транспорт
Цивільний захист та техногенна безпека
Інші
Розроблення документації
Звітність
Роботи підвищеної небезпеки
Дозвільна документація
Домедична допомога
Пільги та компенсації
Ризик-менеджмент
Охорона праці в офісі
Регулювання праці окремих категорій працівників
Анонім
18.11.2021
Затверджено: Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.11.2018 № 1654

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ* № ____________
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки

 

Цей Висновок засвідчує, що суб'єкт господарювання _______________________________________
                                                                                                                                      (повне найменування
_____________________________________________________________________________________
                                     юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                           серія і номер паспорта або номер ID-картки, ким і коли виданий(а),
_____________________________________________________________________________________
                                                         місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
                          (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, перелік яких додається.

Цей Висновок складено на підставі звіту за результатами експертизи від ___ ____________ 20__ р. № ___________ та договору від ___ ____________ 20__ р. № __________, укладеного із суб'єктом господарювання.

На вимогу Держпраці звіт за результатами експертизи надається для ознайомлення наступного робочого дня після отримання відповідного запиту.

____________
* Висновок експертизи подається для одержання дозволу не пізніше одного року від дати його затвердження.

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Висновку експертизи

 

Перелік заявлених робіт підвищеної небезпеки, під час виконання яких суб'єкт господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________ забезпечити дотримання вимог
                            (спроможний/неспроможний (зазначити потрібне))
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 2);

2. _________________________________________________________________ (пункт __ додатка 2);

3. ___________________________________________________________________________________
(найменування заявлених робіт із зазначенням пунктів додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107)

Перелік законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилась експертиза:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
(перелік законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, технічних регламентів, нормативних документів (за потреби))